Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Stor aktivitet i SNF i 2018

Styrets beretning for 2018 ble enstemmig godkjent på generalforsamlingen. Den viser at SNF har hatt stor aktivitet.

Beretningen gjengis i sin helhet:

Sørum Næringsforum

Styrets beretning for 2018

Innledning

Styret i Sørum Næringsforum, SNF, legger med dette fram sin beretning for 2018, SNFs sjuende hele driftsår. 

Styret tilstreber at SNF skal oppleves som en proaktiv organisasjon som legger samarbeidsvilje, pålitelighet og fleksibilitet til grunn for arbeidet.

For styret har det vært viktig at SNF fremstår som en frittstående og selvstendig organisasjon som arbeider for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune. Synspunkter som hevdes av SNF, baserer seg på innspill fra og drøftelser med medlemmer.

Styret

 På generalforsamlingen i 2018 ble følgende styre valgt:

Steinar Gravås, Sør Eiendom og Miljø AS – styreleder                  

Bjørn Tore Gjestad, Maxbo Sørumsand Bygg AS,   – nestledermedlem                           

Stine Kirkeby, Smakfulle Rom AS – styremedlem,                         

Ole Edward Hagen, Advokatene Hagen & Tønsberg, – styremedlem                              

Espen Tønsberg, Bulk Infrastructure AS, styremedlem                                                   

Varamedlemmer:

Sverre Ingjer, Blaker Regnskapskontor A/S                                   

Per Tore Hellne, Systemdrift AS                                                      

Trond Underhaug, Meierigaarden Kro og Selskapslokaler AS     

Styreleder, styrets nestleder og daglig leder utgjør arbeidsutvalget.

Styret har hatt  6 møter og behandlet 54 saker. Arbeidsutvalget har hatt  2 møter og behandlet 9 saker. 

Revisor:

På generalforsamlingen i 2018 ble BDO, Gardermoen AS gjenvalgt som revisor for ett år.

Styrets strategiarbeid

 Styret har lagt strategien  Som ble vedtatt på generalforsamlingen i 2017 og senere utdypet gjennom styrebehandling til grunn for arbeidet i 2018. Følgelig har følgende stått sentralt i arbeidet: 

 1. Løpende kontakt med kommunen, både det politiske miljø og administrasjon for å holde fokus på næringspolitikk og holde temaet på dagsordenen både hos politikere og administrasjon, være aktiv i forhold til kommuneplaner, reguleringssaker, høringer osv., samt i pressen.
 2. Ha løpende kontakt med bedrifter, bl.a. gjennom besøk med ordfører og næringsrådgiver.
 3. Gi synspunkter på utviklingsplaner for Sørumsand og  særlig vektlegge næringslivet/handelsstandens behov. 

Kontor

Sentrumsgården hvor SNF har kontor har fått  ny eier og dermed har ikke Sørum Næringsforum lenger gratis kontor som før. I 2018 ble husleien betalt av Blaker Sparebank som en del av en samarbeidsavtale som gikk ut ved årsskiftet. Kontoret har vært betjent i hovedsak en til to dager pr uke. Gunnar Apeland er fortsatt engasjert som daglig leder på timebasis. Styret har måttet redusere hans engasjement pga økonomi.

Medlemmer

Ved årsskiftet 2018/2019 hadde SNF 56 individuelle medlemmer fra 34 forskjellige bransjer. I tillegg er Sørumsand Handels- og Næringsforenings 23 medlemmer kollektivt tilsluttet SNF. 

Tilsvarende tall ved årsskiftet 2017/2018 var 61 individuelle og 25 kollektive handelsbedrifter innmeldt av Sørumsand Handels- og Næringsforening. 

Aktivitet

Arbeidsplanen som ble vedtatt på generalforsamlingen, har vært styrende for aktiviteten. 

Følgende aktiviteter har vært gjennomført:

Informasjon

Hjemmesiden til SNF med adresse www.sorumforum.no,  ble lagt om og har blitt positivt mottatt. Arbeidet med å utvikle hjemmesiden fortsetter.

Medlemsinformasjon er sendt som e-post ut fire ganger. Som før har lokalavisen Indre Akershus Blad og Romerikes Blad også blitt brukt som informasjonskanal jevnlig. Leserinnlegg er blitt skrevet av både styremedlemmer og daglig leder.

Markedsprosjekt

Samarbeidsprosjekt mellom Sørum, Fet, Aurskog-Høland og Nes kommuner om utvikling av et felles reiselivsopplegg ble initiert av SNF i forbindelse med markedsprosjektet i 2017. Prosjektet stoppet opp da kommunen ikke hadde midler.

Politisk arbeid

Styret har også i 2018 arbeidet for å påvirke lokale politikere i tråd med medlemmenes ønsker. Både styreleder, styrets nestleder og SNFs daglige leder har jevnlig hatt kontakt  med kommunens politiske ledelse og øvrige politikere. 

I 2018 har vi for første gang blitt involvert i utarbeidelse av programmer for de nye partilagene i storkommunen som er resultatet av Stortingets vedtak om sammenslåing av Sørum, Fet og Skedsmo.

SNF ble invitert til møte med Lillestrøm Ap. Det nye lokallaget for Arbeiderpartiet i den kommende storkommunen. Partiet ønsket innspill til sitt nye politiske program for storkommunen. Også Lillestrøm FrP har bedt om og fått innspill til sitt program.

I forbindelse med planlegging av den nye Lillestrøm kommune har styret utarbeidet et nytt program for næringsutvikling sett fra et Sørumperspektiv. Dette ble presentert på SNF-dagen 2018 og er omtalt under omtalen av det arrangementet.

SNF har også i 2018 hatt jevnlig kontakt med kommunens administrasjon, da spesielt næringsrådgiver.

Bedriftsbesøk

Ordfører ba SNF også i 2018 å arrangere bedriftsbesøk for henne, næringsrådgiver og Kommunalsjef for Miljø og samfunnsutvikling. 

Bedrifter på Frogner, Lørenfallet, Sørumsand og Blaker er besøkt. I 2018 ble 7 besøk gjennomført til både medlemmer og ikke-medlemmer.  Ordfører har gitt uttrykk for at disse besøkene er både lærerike og interessante, og hun har gitt uttrykk for at hun ønsker å fortsette med dem.

Kontakt med kommunens administrasjon

SNF har god kontakt med kommunens næringsrådgiver og møtt henne regelmessig.

 SNF har også hatt møter med kommunens kommunalsjef for Miljø og Samfunnsutvikling i tillegg til saksbehandlere i kommunens administrasjon på byggesak og plan. 

Kommunal næringsstrategi og utvikling hindres

Styret skrev i sin beretning for 2016 og 2017 at den kommunale næringsstrategien etter SNFs mening ikke har gitt de resultater vi hadde forhåpninger om.  I 2018 har det heller ikke vært noen utvikling å snakke om. Kommunen møter fortsatt motstand hos overordnede organ. Fylkesmannen kommer med innsigelser og trussel om innsigelse på prosjekter som tidligere har vært med i vedtatte planer. Rundskriv fra Kommunal og moderniseringsdepartementet som angir retningslinjer for når innsigelser skal brukes, synes ikke å bli fulgt opp. Det hemmer utviklingen av kommunens bestrebelser for å komme videre. Dette hemmer utviklingen som både SNF, flertallet av kommunens politikere og administrasjon ønsker.

SNF registrerer med beklagelse at næringsområde på Sørumsand ikke blir lokalisert på et sted som fremmer utvikling av stedet, men samlokaliseres med en ny brannstasjon på Lystad. 

Høringer og uttalelser

SNF er registrert som høringsorgan. I 2018 har vi uttalt oss om:

1. Smedstua 

2. Temaplaner Sørumsand

3. Detaljregulering Rånåsfoss stasjon

4. Utbyggingsavtale for Sennerudtoppen

5. Detaljregulering Bankgården og Sentrumsgården Sørumsand

6. Kommunedelplanens arealdel for 2019 – 2031

Andre brev til kommunen

I tillegg til ordinære høringer og uttalelser har SNF sendt brev til Sørum kommune om:

 1. Brev til kommunen om stenging av Tverrvegen i forbindelse med utbygging
 2. Søknad om tilskudd til SNF

Åpne møter

Styret i 2018 gjennomført eller deltatt på følgende åpne møter:

 1. 30. januar  –  Kunnskapsbyen Lillestøm.
 2. 9. mars – Seminar om SNR næringsstrategi Lørenskog
 3. 22. mars – Generalforsamling SNF
 4. 9. april – møte om SNR næringsstrategi Lørenskog
 5. 13. juni – Frokostmøte Smakfulle Rom 
 6. 6. september – Åpent møte om kommuneplanen
 7. 17. oktober – Åpent møte om utbygging av Sørumsand stasjon
 8. 8. november  –  SNF-dagen

SNF har også vært representert på en rekke eksterne møter, bl.a.:

1. Juryarbeid Ungt Entreprenørskap Akershus Strømmen, Lillestrøm og Frogner

2. Bingen Lenseminneforening – rapport om næringsmuligheter i regi av foreningen

3. Møte om Kommuneplanen

4. Møte Lillestrøm AP – om programarbeid for partiet

5. Møte i Referansegruppe for områdeplan Bingen Lenser

6. Møte om tilførselsveg Ausen 

7. Møte gårdeierne om parkeringsforhold på Sørumsand

8. KVU-seminar i regi av Statens Vegvesen, region øst om Rv22/111 og Fv 120

8. Møte i regi av Sørum kommune i Oppegård kommune om organisering a nettverksarbeid mellom næringsliv og frivillig sektor.

SNF-dagen

SNF-dagen 2018 ble arrangert 8. November. Temaet var Lokalt fokus i ny storkommune. 

Årets SNF-dag samlet bortimot 40 deltakere og ble åpnet av styreleder Steinar Gravås.

Ordfører i Sørum, Marianne Grimstad Hansen, hadde ett av hovedinnleggene. Hun snakket om ” Hva betyr lokalt fokus i en storkommune?”.

Daglig leder i Fauna Eiendom, Rasmus Os, tok for seg ”Storkommunens utfordringer sett fra næringslivets side”  mens adm. banksjef Tor-Erik Palmyr, Blaker Sparebank, innledet om utfordringer for en lokal bank i foredraget ”Hva betyr storkommunen for en lokal bank?”. 

Ordfører i Aurskog-Høland, Roger Evjen, var utfordret til å snakke om at ”Lokaldemokratiet settes til side av regionale og nasjonale føringer. Er lokal utvikling mulig?”. 

SNF-dagen 2018 ble avsluttet med en paneldebatt hvor representanter fra de nye partilagene i storkommunen deltok. Følgende var med: Lillestrøm AP v/ Jørgen Vik, Lillestrøm Høyre v/Per Erling Løkken, Lillestrøm MDG v/Eline Stangeland, Lillestrøm SP v/Thor Grosås,  Lillestrøm SV v/Rolf Reikvam og Lillestrøm FrP v/Jan Erik Berg deltok. Lillestrøm Venstre hadde også sagt ja til å delta, men måtte melde sykdomsforfall. Temaet for debatten var ”Vil sentralisering true et spredt, lokalt fokus i storkommunen?”  

Ordfører i Sørum, Marianne Grimstad Hansen avsluttet SNF-dagen 2018.

Tettstedsproblematikk

SNF har også i 2018 administrert parkeringsordningen på vegne av grunneiere på Sørumsand. 

NOKAS er fortsatt engasjert for å kontrollere at parkeringsvilkårene på de 335 parkeringsplasser overholdes. Totalt er det utstedt  190 gebyrer for feilparkering mot 174 i 2017. 

Administrasjon av ordningen krever en del tid.

Bistand overfor medlemmer

SNF har også i 2018 hatt henvendelser fra medlemmer og andre om spørsmål som angår kontakt med lokale myndigheter og kommunens saksbehandling. Dels har SNF vært en døråpner, dels har SNF bistått med konkrete, praktiske oppgaver.

Medlemsservice

SNF kan tilby konsulenthjelp og bistå med styrekandidater til medlemmene. 

Ingen ny medlemsavtaler er inngått. 

Hotellavtale: Thon Hotels

Kontorrekvisita: Sørumsand Libris

Styrekompetanse: Styreutvikling Romerike

Ledelseskompetanse: Lederkilden.no

Data og webtjenester: Hilde Degerdal Web- og Datatjenester

Samarbeid

Styret registrerer at SNF er en sentral samarbeidspartner for flere.

NAV Sørums brukerutvalg: SNFs representant er administrasjonsleder i Systemdrift AS, Mona Fagermoen Apeland.

Styreutvikling Romerikeer en viktig arena for nettverksbygging og kompetanseheving, Medlemmene i SNF er velkomne på deres frokostmøter som i 2018 i all hovedsak har vært på Scene5 i Lillestrøm. 

Fet Næringsforening, Aurskog Høland Utvikling og Nes Handel- og Næringsforeninger sentrale samarbeidspartnere i prosjektet Samferdselsspørsmål Glomma øst.  

I løpet av 2018 er arbeidet med KVU-utredning om Rv22/111 og Fv 120 startet. Dette er et resultat av vedtaket som Stortinget gjorde om Nasjonal Transportplan for 2018 – 2029. Den felles samferdselsgruppe for næringsforeningene deltok med daglig leder i SNF på KVU-seminaret som Statens vegvesen, region øst, hadde i Fredrikstad i november. SNF har fortsatt sekretariatet for arbeidet i Samferdselsgruppa.

Sørumsand Handels- og Næringsforeninghar fortsatt sekretariatsfunksjonen for foreningen i SNF.

Økonomi

SNFs viktigste inntektskilder er medlemskontingent og tilskudd fra eksterne samarbeidspartnere. SNF hadde også i 2018 en samarbeidsavtale med Blaker Sparebank. 

Bankens samarbeidsavtale med SNF gikk ut ved årsskiftet 2018/2019. Tilskuddet fra banken har vært et svært viktig bidrag for aktiviteten i SNF har kunnet opprettholdes. 

Administrasjon av parkeringsordningen faktureres med et fast månedsbeløp som fordeles forholdsvis mellom de som deltar i ordningen. 

Avslutning

Styret i SNF takker medlemmene for oppslutningen om næringsforumet og aktiviteter som iverksettes. En spesiell takk rettes til Blaker Sparebankfor økonomisk støtte i form av tilskudd. En takk rettes også til Sørum kommune for samarbeid. SNF registrerer at flere av kommunens politikere gir uttrykk for at næringsutvikling er en viktig sak. Når nå Sørum fra 1.1.2020 blir en del av storkommunen Lillestrøm, er det viktig at de nye partilagene prioriterer arbeidet for å legge til rette for en positiv utvikling i å etablere flere arbeidsplasser i hele storkommunen vektlegges. 

Styret vil også takke enkeltpersoner i politiske partier fordi SNF blir brukt som samtalepartner.

Sørumsand, 5. februar 2019

 Steinar Gravås
Styreleder 
 Bjørn Tore Gjestad
Nestleder 
 Stine Kirkeby 
 Espen Tønsberg  Ole Edw. Hagen  Gunnar Apeland
Daglig leder