Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Områdeplan for Bingen lenser og strandområdene langs Glomma

Sørum kommune starter nå et planarbeid med sikte på å lage en områdeplan for Bingen lenser og områdene langs Glomma. SNF har sendt brev til kommunen og påpekt at referansegruppa mangler representanter fra landbruk og grunneiere.  Brevet lyder:
Sørum kommune

Postboks 113
1921 Sørumsand
Sendt på epost: postmottak@sorum.kommune.no
Sørumsand, 28. november 2016
Oppstart av planarbeid – områdeplan for Bingen lenser og strandområdene langs Glomma – deres ref 16/00381-15
Det er positivt av kommunen å legge til rette for bevaring av kulturminner, kultur-formidling, naturmiljø, rekreasjon og friluftsliv. I den prosessen som nå startes, er det vesentlig at alle parter som har eller kan tenkes å få interesser i de områder som kan bli berørt, involveres. Dette er viktig, ikke minst fordi det i sammendraget av prosjektbeskrivelsen sies at det tas sikte på å ”fastsette rammer for fremtidig arealbruk”. Kartlegging av hvilken utvikling som er naturlig for området, skal altså med i områdeplanen. SNF er enig i at det tas med.
Under ”organisering” har rådmannen skissert sammensetning av en referansegruppe med bl.a. Bingen lenseminneforening, Sørum og Blaker historielag og idrettslagene på begge sider av Glomma. Ved behandling i Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget 11.10.2016 sies det at ”Lokal Velforening på̊ Sletta og representanter fra grunneierne langs Glomma (Sørum grunneierlag) ønskes med i referansegruppen.” I vedtaket heter det også at ”Bingsfoss sykkelklubb bør inviteres med i referansegruppen for planprogram for Bingen lenser og strandområdene langs Glomma.”
I vedtaket fra Plan- og næringsutvalgets møte 13. oktober er det imidlertid bare sykkelklubben som er nevnt og gitt mulighet til å bli medlem i referansegruppa.
SNF synes det er beklagelig at ikke Plan- og næringsutvalget mener at grunneierne må være med i referansegruppa. Det må være selvsagt at grunneierne langs Glomma ikke bare ønskes med i referansegruppen, men får en plass. I tillegg må landbruksinteressene ivaretas ved at bondelaget også blir bedt om å være med i referansegruppa. å skulle redegjøre for potensielle konflikter mellom landbruksdrift og økt bruk og tilrettelegging for friluftsliv og rekreasjon i planområdet uten at grunneiere og bøndene er med, kan etter vår mening ikke gjøres på en forsvarlig måte uten at alle involverte parter er representert og involvert i prosessen.
Det skal også redegjøres for muligheter for andre næringsinteresser. Da må også næringsliv utenom landbruk være representert. Med bakgrunn i foranstående foreslår Sørum Næringsforum at grunneierne, bondelaget og Sørum Næringsforum blir invitert til å delta i referansegruppa.
Vennlig hilsen
Sørum Næringsforum

Kommunen har svart at vår påpekning vil bli tatt hensyn til. Det har allerede vært møte med grunneiere om saken.