Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Fremkommelighet til næringsområder

SNF har bedt om at kommunen bruker bar veg strategi når det gjelder brøyting og strøing av tilførselsveger til næringsområdene. Her kan du lese brevet.
Sørum kommune

Postboks 113
1921 Sørumsand
Sendt på epost: postmottak@sorum.kommune.no
Sørumsand,17. november 2016
Brøyting og strøing av veger til næringsområder
Vi viser til vårt brev av 9. mars 2016 om brøyting og strøing av vegene til næringsområdene. Kommunen svarte i brev datert 8. april.
I vårt brev ble spesielt Tretjerndalsvegen brukt som eksempel da vi hadde fått flere klager på dårlig fremkommelighet til Ausen.
Vi er nå i en årstid der kjøreforholdene kan være svært vanskelige, og de kan veksle fra den ene dagen til den andre. Dette gir utfordringer både til den som skal brøyte og strø og til trafikantene.
I svarbrevet viser kommunen til at de frie midlene til drift- og vedlikehold er redusert med 2/3fra2014til2016.Videre sies at ”Orderudvegen, Fjellbovegen og Tretjerndalsvegen er (…) fortsatt veger som er prioritert ifbm. brøyting og salting. Tidligere utkallingsnivå er i størst mulig grad forsøkt opprettholdt for disse veiene innenfor et redusert budsjett og en med standard som bør være tilnærmet bar veg strategi”.
SNF registrerer at det i brevet for de ovennevnte vegene sies at vegene bør ha ”tilnærmet bar veg strategi”. Vi håper at dette innebærer at bar veg strategi er det som legges til grunn for tilførselsvegene. Dette er viktig, ikke bare for bedriftene som skal ha utført sine transporttjenester, men også av beredskapshensyn. Både ambulanser og brannbiler må være sikret tilgjengelighet hvis noe skulle skje. De hendelser som har vært på Ausen, har heldigvis vært på sommerstid, men uhell kan skje også på andre årstider.
Bedriftene som er lokalisert på de aktuelle områdene, er selvsagt opptatt av tilgjengeligheten. SNF ønsker å informere om kommunens strategi når det gjelder tilgjengelighet til etablerte bedrifter vinterstid. Vi ber derfor om at kommunen bekrefter at det er riktig å tolke det som sies i brevet datert 8. april, at det er en bar veg strategi som legges til grunn for brøyting og strøing på vegene til industriområdene.
Vennlig hilsen
Sørum Næringsforum