Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Grunneiere må involveres

SNF har på nytt bedt kommunen involvere grunneiere som blir berørt av kommunale tiltak.
Her er brevet som ble sendt:
Sørum kommune

Postboks 113
1921 Sørumsand
Sendt på epost: postmottak@sorum.kommune.no
Sørumsand, 30. november 2016
Kommunen involvering av grunneiere ved kommunale tiltak
SNF har tidligere anmodet om at grunneiere som blir eller vil bli berørt av kommunale tiltak, får anledning til å være involvert i dialog med kommunen før og under de prosesser som settes i gang. Vi viser her til vårt brev av 22. september 2015.
I svarbrevet fra kommunen sies det at dette blir og skal bli gjort.
I forbindelse med oppstart av planarbeid for bevaring av Bingen lenser og strandområdene var det fra Rådmannens side foreslått en referansegruppe hvor ikke grunneierne var med. Derimot var det lagt stor vekt på å ta med eventuelle nye brukere av områdene.
At grunneierne også i denne saken er utelatt, må (håper vi) skyldes en forglemmelse fra administrasjonens side. Saken viser imidlertid etter vår mening at det er behov for å innskjerpe de rutiner som finnes. I alle saker der grunneiere blir berørt, må man kunne forvente at de berørte blir inkludert i prosessen som pågår eller skal pågå.
Vennlig hilsen
Sørum Næringsforum