Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Vedtekt om fjernvarme må endres

SNF mener vedtekten som ble vedtatt i 2008 om tilknytningsplikt til fjernvarme, bør endres. Den hindrer bruk av nye energiløsninger. Dette har SNF sendt brev om.Sørum kommune

Postboks 113
1921 Sørumsand
Sørumsand, 4. mai 2017
Vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarme på Sørumsand
Sørum kommune har nylig hatt en dispensasjonssøknad om fritak for tilknytningsplikten til fjernvarme på Sørumsand, til behandling. Muligheten for fritak er hjemlet i vedtekten som ble vedtatt i 2008.
SNF har registrert at utvalgene som har behandlet søknaden, har fattet ulik vedtak i det ett utvalg innstiller på dispensasjon og ett ikke. I følge avisoppslag skal det som følge av dette foretas en grenseoppgang mellom utvalgene.
Denne søknaden aktualiserer at utbyggere ønsker å benytte seg av de beste energiløsninger. SNF mener at Sørum kommune må legge til rette for at det kan skje, og at de som skal bygge i Sørum, motiveres til å ta i bruk materialer og tekniske løsninger som både er kostnadseffektive og miljøvennlige. Forskriften om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg på Sørumsand er til hinder for både innovasjon og bruk av bl.a. ny miljøteknologi, fordi private og utbyggere hindres i å bruke de beste energiløsningene. Forskriften fra 2008 tar mer hensyn til leverandør av fjernvarme enn bruk av de nyeste og miljømessige riktige energiløsninger.
Tid for å endre forskriften
Sett i forhold til klimaproblematikken er det viktig at de nyeste, beste og mest økonomiske energiløsninger brukes. Den teknologiske utvikling går fort, også innen klima og miljø. Det som var det optimale i 2008 er ikke moderne i 2017. Fjernvarmeanlegget på Sørumsand var en aktuell løsning da det ble bygget. Derfor ble store beløp investert i både anlegg og infrastruktur.
Fjernvarme kan ikke betraktes som et klimatiltak isolert sett. I tillegg er det også tvilsomt om mange store bygninger bør pålegges bare en energiløsning som er sårbar når det tenkes på beredskap og samfunnssikkerhet.
Forskriften som ble vedtatt i 2008, er til hinder for å ta i bruk de mest optimale energiløsninger. Derfor bør teksten i forskriften snarest endres slik at kommunens innbyggere og næringsdrivende ikke hindres i å bruke dem.
SNF foreslår derfor at forskriftstekstens første avsnitt endres til: Nybygg over 300 m2 BRA samt alle bygninger over 300 m2 BRA som foretar hovedombygging i samsvar med Plan- og bygningslovens §93, jfr §87 pkt. 2a, skal ha energiløsninger som minst tilsvarer miljøstandarden til fjernvarmeanlegget på Sørumsand.
Vennlig hilsen
Sørum Næringsforum
Gunnar Apeland
Daglig leder