Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Høring – Utbygging av Sennerudtoppen

SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen.Sørum kommune

Postboks 113
1921 Sørumsand
Sørumsand, 14. august 2017
Høring – Utbygging av Sennerudtoppen
Sørum Næringsforum viser til høringssak om utbygging av Sennerudtoppen. Vi har følgende kommentarer:
Styret i SNF mener det er viktig å påpeke at utbygging av Sennerudtoppen må sees i sammenheng med utbyggingen av Sørumsand sentrum. Styret er positiv til at Sennerudtoppen utvikles til boliger og serviceinstitusjoner som ikke naturlig hører til i sentrum, men vil advare mot at det gis anledning til å etablere virksomhet som kan bidra til å svekke Sørumsand sentrum som handelssted. SNF har sendt flere brev til kommunen om utvikling av Sørumsand og presiserer igjen at sentrum må sees helhetlig og at handel av dagligvarer må konsentreres til sentrumskjernen. Vi har også registrert at Sørumsand Handels- og næringsforening er redd konsekvensene for sentrumshandelen dersom dagligvarebutikk etableres på Sennerudtoppen.
Beskrivelsen og omtalen av prosjektet viser at utbygger legger opp til en utbygging som vil kunne være attraktiv for folk som ønsker å bo relativt sentralt og ikke for langt fra jernbanestasjonen. Den pågående utbygging av blokkleiligheter på Sørumsand og områdeplanen for Orderudjordet gjør det naturlig å reise spørsmål om det er marked for alle de leiligheter som det synes å være planer om.
SNF er enig i at Plan og næringsutvalget justerte ned planområdet i møte 1.6.17, men vi er skeptiske til at parkering begrenses til 1,2 plasser per boenhet, hvorav 0,2 skal være gjesteparkering.
Plan- og næringsutvalget har godkjent at det etableres en dagligvareforretning med inntil 500 m2 butikkareal, ekskl. lager og kontor. Det er etter vår mening ikke i tråd med ønsket om å forsterke Sørumsand sentrum som handelssted.
Vår påstand er at en kolonialbutikk på Sennerudtoppen vil svekke Sørumsand sentrum som handelssted, og vi vil derfor advare mot at dette tillates. En REMA-butikk som det i følge avisoppslag og tidligere oppsatte reklameplakater, er snakk om, vil høyst sannsynlig flytte dagligvarehandlende fra sentrum fordi det der er dårlige parkeringsforhold, opp til Sennerudtoppen som vil kunne tilby bakkeparkering.
Vi stiller oss også skeptisk til om kundegrunnlaget er stort nok for enda en kolonialbutikk basert på lavpriskonsept på Sørumsand. En slik butikk vil også forsterke inntrykket av et ensidig handelstilbud.
På den aktuelle eiendommen har flere forretningsdrivende tidligere hatt en såkalt nærbutikk. Oppfatningen den gang var at de nærliggende boligområder ga et tilstrekkelig godt kundegrunnlag. Det viste seg å være feil, og butikken måtte etter hvert stenge.
Næringsarealet skal begrenses til en dagligvareforretning med inntil 500 m2 butikkareal, ekskl. lager og kontor. Det sies ingenting om størrelse på lager, eller om dette senere kan gjøres om til butikkareal. Det siste vil ikke være unaturlig dersom forretningen etter en tid viser seg å være for liten. Dersom det skjer, får vi et nytt bilbasert senter utenfor sentrum.
I saken sies det at ”Kommuneplanen vektlegger utvikling av Sørumsand som et attraktivt og levende kommunesenter”.
Om noen år vil neppe Sørumsand sies å være kommunesenter, men man bør likevel tilstrebe å ha et attraktivt sentrum. Derfor er det viktig at man ikke svekker stedet som handelssenter.
Det sies også at ”Foreslått plan er i gangavstand (800 m) fra kollektivknutepunkt, og er i trÃ¥d med ønsket om fortetting og tilrettelegging for åredusere lokalt transportbehov”.
SNF stiller seg tvilende til om forslaget vil føre til redusert lokalt transportbehov. Etter vår mening vil butikken generere ny trafikk fra sentrum og til Sennerudtoppen pga vanskelige parkeringsforhold i sentrum. Dette vil bety svekkelse av dagligvarehandel i sentrum og ytterligere bidra til mindre liv i sentrum.
SNF stiller seg positiv til at det etableres mindre boliger med sosial profil ved sykehjemmet.
Det sies at ”Planområdet ligger i utkanten av Sørumsand sentrum, og gir en naturlig utvikling av sentrumsområdet”. Slik sentrum på Sørumsand er definert i omrÃ¥deplanen, stemmer ikke dette. Det aktuelle området er i sin helhet utenfor omrÃ¥deplanen for Sørumsand og blir etter SNFs mening ikke en ”naturlig utvikling av sentrumsområdet”.
I omrÃ¥deplanen sies det at ”Sentrumsområdene skal utvikles med høy tetthet og miljøhensyn skal vektlegges. I sentrumskjernen skal bebyggelsen tilrettelegge for publikumsrettet funksjoner som bevertningssteder, detaljhandel og annen miljøskapende næringsvirksomhet ut mot gater og offentlige rom pågateplan”.
I saksdokumentene sies det videre at utformingen av prosjektet Sennerudtoppen er gjort med utgangspunkt i omrÃ¥deplanen for Sørumsand sentrum ”samt ønsket om åfortsette åskape et sammensatt og urbant Sørumsand. Dette gjøres ved åtilføre Sørumsand nye kvaliteter”. SNF kan ikke se at Sørumsand tilføres nye kvaliteter gjennom dette prosjektet. Eneboliger erstattes med blokkbebyggelse, noe vi har fra før, og det planlegges en butikk som etter vår mening vil svekke Sørumsand sentrum som handelssted.
Parkering
Parkeringskravet er satt til 1,2 p-plasser pr. boenhet, hvor 0,2 plasser pr enhet er gjesteparkering. Som nevnt foran, er SNF skeptisk til så lav parkeringsdekning, og vi tror ikke det vil øke bruken av kollektive transportmidler.
Det er foreslått parkering knyttet til næringsseksjonen og beboere i felles p-kjeller. Det foreslås bakkeparkering for næringsseksjonen i tillegg til parkering i garasjekjeller. Bakkeparkering for næringsdelen er positivt, men vil gjøre det attraktivt å kjøre fra sentrum.
Trafikkforhold
I sakens dokumenter hevdes det at ”Det kan antas at brorparten av trafikken sydover til Fetsund er arbeidsreiser som utgjør Ã…DT 4000”. Vi antar at man da forutsetter at de reisende i all hovedsak kommer fra Orderudfeltet og Sennerudfeltet. Trafikken i retning Fetsund er imidlertid langt mer enn arbeidsreiser som foregår i rushtidene. Fv 172 har stor trafikk hele dagen. En ny butikk på Sennerudtoppen vil, etter vår mening sannsynligvis føre til enda mer trafikk. Dette, i tillegg til økt folketall, vil gi et større press på Sørumsandvegen.
Konsekvenser av planforslaget
Det sies at planforslaget viderefører intensjonen om konsentrert boligbebyggelse og publikumsrettet virksomhet, og at det påbegynnes en ny utvikling for et tettere og mer urbant Sørumsand. At det blir flere blokkleiligheter på Sørumsand bidrar etter vår mening lite til et ”mer urbant Sørumsand”. Dersom Sørumsand skal få et mer urbant preg, er det viktig å legge forholdene til rette for et variert handelstilbud i sentrum.
Som vi har sagt innledningsvis, mener SNF det er viktig at utbygging av Sennerudtoppen sees i sammenheng med utbyggingen av Sørumsand sentrum. Ideelt sett burde utbyggingen foregå slik at man slapp ”satelitter” spredt rundt Sørumsand. Styret er positiv til at Sennerudtoppen utvikles til boliger og serviceinstitusjoner som ikke naturlig hører til i sentrum, men vil, som nevnt, advare mot at det gis anledning til å etablere virksomhet som kan bidra til å svekke Sørumsand sentrum som handelssted.
Vennlig hilsen
Sørum Næringsforum
Gunnar Apeland
Daglig leder