Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Boligområde på Hval søndre

SNF har sendt høringssvar til kommunen om det foreliggende planforslag til boligområde på Hval søndre. Her er brevet:
Sørum kommune

Postboks 113
1921 Sørumsand
Sørumsand, 13. juni 2017
Høring Hval søndre
Vi viser til planforslag for nytt boligområde på Hval søndre. SNF har følgende kommentarer:
Etter vår mening er området med sin nærhet til jernbanelinje med stor trafikk ikke ideelt som boligområde. Den sterke utbygging av Frogner som kommunen legger opp til og fordi nærhet til jernbane vektlegges så sterkt, gjør det imidlertid naturlig at området utvikles.
Vi registrerer at konsulentrapportene peker på flere risikoforhold som må vektlegges. Det gjelder for eksempel grunnforhold, radongass og trafikkforhold både på bane og veg. SNF forutsetter at dette hensyntas. Spesiell vekt bør legges på radongassproblematikken siden det legges til rette for barnehage. Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i skoler og barnehager. I notat fra Asplan Viak datert 21.11.2016 sies det på s 4 at ”Tiltak i bygning gjennomføres. Dokumenteres i byggesak”. Etter vår mening er det berettiget å stille spørsmålet om et område hvor det påpekes at det er nødvendig med tiltak mot radon, er egnet til barnehage. At det er utarbeidet egen måleprosedyre for skoler og barnehager når det gjelder radon, viser at risikoen ved radon må tillegges stor vekt.
SNF peker på at Fv 171 er en svært viktig veg både for persontrafikk og for næringslivet i Sørum og andre steder. Bedriftene på Ausen er helt avhengige av at denne vegen kan brukes, og det samme gjelder trafikk øst/vest retning Sverige og E6. Vegen er også godkjent for bruk av modulvogntog. Dersom denne vegen skal stenges i kortere eller lengre tid i anleggsperioden, noe dokumentene indikerer, må omkjøringsmulighetene ikke sette begrensning i bruken av kjøretøytyper som i dag lovlig kan bruke Fv171.
I tillegg til forannevnte mener SNF det er viktig at støyskjerming mot jernbanen vektlegges av hensyn til bomiljøet.
Vennlig hilsen
Sørum Næringsforum
Gunnar Apeland
Daglig leder