Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Høring av planprogram

SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner. Brevet lyder:

Sørum kommune
Postboks 113
1921 Sørumsand
Sørumsand, 22. september 2017
Oppstart og høring av planprogram – kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner
Vi viser til brev av 7. juli 2017 – deres ref. 16/05874-18. SNF oversender med dette synspunkter til den videre behandling.
Næringsarealer er en nødvendighet både i og utenfor tettstedene
En gjennomgang og bearbeiding av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner må etter vår mening resultere i en plan som legger bedre til rette for både næringsutvikling og bolig i et langsiktig perspektiv. Næringsarealer må ses på som en nødvendighet både i og utenfor tettstedene slik at flere arbeidsplasser kan etableres i rimelig avstand fra stedet man bor. I praksis må det få som konsekvens at utbyggere pålegges å ha næringsarealer i de boligblokker som bygges, og at det legges til rette for parkeringsmuligheter for kunder og ansatte. En tettstedsutvikling uten næringsarealer vil føre til at tettstedene blir sovebyer, noe vi anser for å være uønsket.
Ensidig sentralisering må unngås
I forslaget til planprogram heter det bl.a. ” 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skal komme i utvalgte tettsteder ved togstasjoner, og utbygging av kollektivtilbudet skal styres mot de samme stedene.”og at ”Vekst skal gå foran vern i prioriterte områder, utenfor prioriterte områder skal vern gå foran vekst”.
SNF mener kommunen må ta en ny diskusjon om dette skal være en premiss som ikke kan fravikes. Rikspolitiske retningslinjer og vedtak i regionale, politiske organer bør man tilstrebe å følge, men utvikling og lokale forhold kan gjøre det både nødvendig og ønskelig å fravike dem. Etter SNFs mening må lokale forhold og muligheter være førende, også om de vil være i strid med enkelte regionale føringer.
Vi er klar over at Areal og transportplanen for Akershus legger dette premisset til grunn for utbygging etter innspill fra kommunen. Etter vår mening har flere forhold endret seg siden dette ble vedtatt. Behovet for å verne dyrket mark er blitt større, og SNRs næringsstrategi fokuserer sterkt på nødvendigheten av attraktive bomiljøer i kommunene og et mer variert boligtilbud for å skape trivelige bomiljøer. Hvis dette skal oppnås, må kommunen ikke bare legge til rette for at”80 % av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skal komme i utvalgte tettsteder ved togstasjoner”. Om dette gjøres,utelukkes både varierte boligtilbud og mange arbeidsplasser. Reelt sett står man igjen bare med arbeidsplasser knyttet til handel og noen servicetyper. Etter vår mening er det ikke tilfredsstillende.
SNF har forståelse for at sentrale områder skal ha høy utnyttelse, men den ensidige bygging av boligblokker i tettstedene, både i Frogner og Sørumsand, er etter vår mening uheldig både ut fra jordvernhensyn og behovet for variert boligbygging. I Sørum er det mulig å utvikle flere boligtyper som kan være attraktive også for dem som er interessert i eneboliger. Dette kan gjøres uten å etablere mange nye satelittområder for boliger. Man kan utvide eksisterende boligfelter for å gi mulighet for bygging av eneboliger på hardmark, for eksempel på Sørumsand. Selv om dette gjøres, er det fortsatt i akseptabel avstand fra kollektivknutepunkt.
SNF har gjennom avisene registrert at nabokommuner også stiller spørsmål ved
premisset som i realiteten betyr sentralisering fordi de små tettstedene ikke gis utviklingsmuligheter.
”Grønn grense”
Vi mener det blir kunstig å definere en ”grønn grense” som avgrensning av områder til stasjonene der 80 % av veksten skal komme. Ikke minst fordi kommunen allerede har etablerte boligområder som kan utvides uten at dyrket eller dyrkbar mark tas. å konsentrere seg om ytterligere fortetting, betyr at dyrket mark nedbygges. SNF mener at uregulerte utbyggingsområder må beholdes. Dette er viktig for en videre utvikling noe fram i tid.
Langsiktig arealstrategi må inkludere infrastruktur
SNF mener det bør legges vekt på noen strategiske grep som kan bidra til å utvikle Sørum videre, uansett om det blir en egen kommune eller en del av et større område. Dessuten må infrastruktur også inn i arealdiskusjonen. Hvis man ønsker å legge til rette for et levedyktig næringsliv, krever det god lokalisering og god infrastruktur. Det siste omfatter både veg, bane, strøm, tele, vann og avløp. Sørum har ikke vært nok opptatt av å tenke helhet rundt næringsareal og gode tilførselsveger. Bygging av nytt renseanlegg sammen med Gjerdrum og Fet er imidlertid et godt eksempel på at samarbeid med andre kommuner om viktig infrastruktur, kan være fornuftig. En bedre helhetstenking vil bidra til gode kår for næring og vekst, – og bedre livskvalitet for innbyggerne.
SNF mener kommunen snarest må ta initiativ til å få endret Gran-krysset. Krysset er svært viktig for næringsarealene både langs E6 og Fv 171. Utvikling på Frogner tilsier også at Gran-krysset bygges om. Også Gjerdrum kommune bør være interessert i et nytt kryss her, da en ny veg til Gjerdrum, kan ta mye av trafikken som nå går over Skedsmokorset.
Strategiske grep som kommunen etter SNFs mening må ta, er bl.a.:
· å legge til rette for en helhetlig løsning langs E6, med bedre vegløsning og tilrettelegging av flere attraktive næringsarealer.
· Fortetting på restarealene på Hekseberg må vurderes. Dette er mer naturlig og riktig enn bygging mot Leirsund.
· Snarlig utvidelse av eksisterende næringsarealer på Ausen, samt rask utbedring av infrastruktur må gjennomføres.
· Det bør legges til rette for å utvikle næringsklynger på områder der vi har sterke miljøer og virksomheter.
· Fortetting av boligbyggingen i tettstedene Frogner, Sørumsand, Lørenfallet, Blaker og 
Rånåsfoss bør vurderes. Det er også behov for å utvikle nye boligfelt med god infrastruktur utenfor eksisterende arealer, for eksempel Størsrud. Utbygging av Størsrud er også viktig for å kunne utvikle Vesterskaun skole videre. Et argument mot Størsrud har vært at det vil generere mer trafikk. Dette betyr ikke nødvendigvis mer biltrafikk. Førerløse busser er ingen fremtidsvisjon. Det er en realitet som vil bli mer og mer vanlig. Strekningen fra Størsrud til ny Frogner stasjon er godt egnet for førerløse busser.
Tettsteder
I Lørenfallet bør kommunen tenke utbygging av Huseby. Grunnforhold må selvsagt hensyntas, men etter SNFs mening er det viktig å utvikle Lørenfallet som tettsted.
Sørumsand har akutt behov for næringsareal. Dette har kommunen arbeidet med lenge uten at man er kommet noe lengre. Dels skyldes dette motstand fra enkeltpersoner, dels politisk uenighet og dels fylket. SNF har gjentatte ganger foreslått at det avsettes områder på andre siden av Bingsfossen. Både Ekra og områdene lenger opp mot Valskrysset er aktuelle. Lystadområdet er vesentlig mindre attraktivt som næringsareal. Avstanden til jernbanen er lengre og Fv 172 er mindre egnet som transportåre enn Fv171. Det er viktig at det er tilgjengelighet for alle typer kjøretøy, også modulvogntog, til næringsarealene.
En videre utvikling av Sørumsand som handelssted med et større antall arbeidsplasser av ulik type er helt avhengig av at kommunen legger til rette for at Sørumsand har næringsareal tilgjengelig. Kommunen bør avsette tilstrekkelig areal i kommuneplanen for å sikre en langsiktig utvikling av Sørumsand, som trenger mer enn boligblokker i sentrum. De planer som hittil er presentert for Sørumsand, er etter vår mening ikke gode nok til å sikre Sørumsands utvikling som handelssted. Det trengs mer enn leiligheter som i all hovedsak har vist seg å være mest aktuelt for godt voksne.
Når det gjelder boligområder, viser vi til det som er sagt foran om utvidelse av eksisterende boligområder for å unngå nedbygging av dyrket mark. En utvidelse av Orderud nordover vil også kunne være gunstig. Det finnes utviklingsmuligheter i Blaker. Nær stasjonen kan det fortettes noe, og både Hogset, Hellne og områdene rundt det nye sykehjemmet vil kunne utvikles. Byggingen av det nye sykehjemmet har aktualisert mer boligbygging i området. Etter vår mening bør kommunen unngå at sykehjem og omsorgsboliger isoleres fra annen bebyggelse. Derfor bør kommunen legge til rette for mer boligbygging. Tilrettelegging for privat eide seniorboliger med servicetilbud i de ulike tettstedene bør aktualiseres. Disse bør ligge i områder hvor det er andre boliger. Det vil også bidra til at boligfeltene blir attraktive.
Rånåsfoss bør også tas med for fremtidig etablering av boliger. Her bør det også ligge til rette for interkommunalt samarbeid.
Det sies at kommunen vil ha ”en bærekraftig utvikling av arealbruken og styrke nærings- og tettstedsutvikling”. En bærekraftig utvikling betyr etter vår mening ikke bare fortetting rundt kollektivknutepunkt. Det betyr også at arbeidsplasspendling reduseres og at transportbehovet i forbindelse med handel og annet behov for service reduseres mest mulig. I Skedsmo arbeides det med å utvikle Hellerudsletta. For Sørum kan dette føre til at områdene i Sørum lenger nord, vil bli mindre attraktive, hvis ikke kommunen i kommende kommuneplan legger forholdene til rette for en rask utvikling av områdene langs og inntil E6. Det gjelder både næringsmessig og boligmessig – også om vi ”tvangsfusjoneres”. Derfor er det viktig at Sørum gjør egne prioriteringer uavhengig av det som skjer i nabokommunene langs E6.
SNF vil også peke på notatet fra Arealgruppa i SNU. Denne gruppa var tverrpolitisk sammensatt og hadde også representanter fra SNF. Innstillingen som ble avgitt 4. februar 2014, er etter vår mening fortsatt aktuell, og vi foreslår at den tas med i det videre arbeid med kommuneplanen.
Vennlig hilsen
Sørum Næringsforum
Gunnar Apeland