Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

SNF-dagen 2016 samlet 50 deltakere

Årets SNF-dag samlet folk fra både næringslivet og kommunens administrasjon og politikere. Da SNF sin styreleder ønsket velkommen, var 50 deltakere kommet.

Tema for årets SNF-dag var ”Rammebetingelser for små og mellomstore bedrifter”. At dette vart et aktuelt tema, viste antall deltakere. Rundt 50 næringslivsfolk, politikere og ansatte i Sørum kommune var på plass da styreleder Per Hellne ønsket velkommen.

I sin innledning fokuserte han på viktigheten av å ha en møteplass som næringsliv og kommunen kunne møtes på, for å få belyst både problemer og muligheter vi har i Sørum. å belyse hvordan man kan lykkes og hvordan Sørum kan bli attraktiv for næringslivet også i framtida, er viktig presiserte han. Derfor hadde styret satt dette som mål for konferansen.
I SNFS program for næringsutvikling heter det at SNF vil ha en arena/møteplass for næringslivet og det politiske miljøet i Sørum. Derfor arrangerer SNF den årlige SNF-dagen.
ønsker å legge til rette for flere arbeidsplasser
Ordfører Marianne Grimstad Hansen hadde dagens første foredrag. I dette redegjorde hun for Sørum kommunes næringsstrategi som ble vedtatt i 2015. Strategien har en status del for 2015, en strategi for næringsutvikling i perioden 2015-2027 og en tiltaksdel.
Ordføreren mente at alle bedriftene i kommunen kom i kategorien små og mellomstore og understreket at kommunen trenger innsikt i næringslivets problemer. Sørum kommune ønsker å legge til rette for flere og varierte arbeidsplasser, ikke minst med bakgrunn i sterke næringer som landbruk, miljø og handel og reiseliv.
Kommunen har utfordringer pga stor vekst og jordvern. Hun viste til fylkets areal og transportplan som slo fast at 80 % av veksten skal komme på Frogner og Sørumsand. Dette skaper press på dyrket mark som omgir tettstedene.
Ordfører opplyste også at det hittil i år er registrert 176 nye foretak i kommunen, mens 15 er gått konkurs.
å etablere ny virksomhet er slitsomt, men givende
Daglig leder Christina Svalestad i den nystartede Frogner Lunsjbar ga forsamlingen et godt innblikk i hverdagen for en som leder en liten bedrift. Eksempelvis ble utfordringene ved ansettelser, administrasjon og leverandøravtaler belyst. Forskjellen fra en overstrømmende mottakelse av lokalbefolkningen ved starten til strevet med å tilpasse vaktlister og innkjøp til hverdagen etter at interessen for nyetableringen hadde lagt seg og omsetningen gikk ned, ble også belyst. Christina Svalestad erkjente at det hadde vært tøft å etablere egen virksomhet, både i jobb og privat, men hun var optimistisk og så fram til den dagen da de kunne utvide. For gleden og tilfredsheten ved å gjøre noe som hun hadde lyst til, var også en viktig del av erfaringen.
Rekruttering er et fag
å finne riktig kompetanse er svært viktig for alle bedrifter, ikke minst for de små og mellomstore. Bodil Løkken Bendiksen som er adm. direktør i Norasondegruppen AS, hadde tatt med seg en av sine eksperter, Snefrid Hagberg, for å fortelle hvor viktig det var å finne de rette kandidatene til en jobb. I et engasjerende foredrag kom Snefrid Hagberg med gode råd både om hvor viktig det er å foreta en grundig analyse av behovet for en eventuell ny stilling og hvilken kompetanse en ny måtte ha. – Kanskje, sa Snefrid Hagberg, er det bedre å stille seg spørsmålet om man virkelig trenger en ny ansettelse. Kanskje man skal vurdere om man kan gjøre ting annerledes, før man bestemmer seg for å ansette noen nye.
Kostnaden ved feilansettelser er store og derfor er det fornuftig å skaffe seg profesjonell hjelp når en ny stilling skal besettes, understreket representantene fra Norasondegruppen AS.
Viktig med en åpen dør
Tidligere ordfører i Ullensaker, Harald Espelund, fortalte at de hadde sammenlignet seg med andre kommuner som hadde fått flyplass, da lokaliseringen av Oslo Hovedflyplass var fattet. De hadde bl.a. reist til München i Tyskland, Sigtuna i Sverige og Vanta i Finland. På alle stedene ble de fortalt at flyplassen ville være en magnet på næringslivet.
Harald Espelund var klar på at det var helt vesentlig med en positiv holdning fra kommunens side når henvendelsene om etablering kom. –Døra må være åpen, sa han. Takket være to nyansettelser som skapte positivitet og begeistring, ble det skapt utvikling i kommunen. Kommunikasjonen mellom kommunen og næringslivet er helt essensielt, sa Espelund. Folk må møtes på en positiv måte, både fra politikerne og administrasjonen. Han presiserte også verdien av å ha klare tomter slik at de som kommer og vil etablere seg, opplever at det blir lagt til rette for dem.
Sørum kommune og små og mellomstore bedrifter
Kommunens næringsrådgiver, Siri Bjørnstad, var blitt utfordret på å si hva kommunengjør for å bli attraktiv
for små og mellomstore bedrifter. Hennes stilling skal bare arbeide med næringsrettede saker og hun arbeider tett
med planavdelingen på sentrumsutvikling og spesielle satsingsprosjekter. I tillegg er hun fra kommunens side
involvert i arbeidet med å utvikle en regional næringsstrategi for nedre Romerike.
Av satsingsprosjekter nevnte hun kulturnæring, jordvern og reiseliv.Hun oppfordret til hyppig kontakt og nevnte at hun kunne hjelpe til med søknader til blant annet Innovasjon Norge, avklaringer med byggesak og forretningsutvikling.
Nettverk gir muligheter
SNF-dagen 2016 ble avsluttet med et innlegg av styreleder i GründerLycke, Kari-Anne Ellingsen. Hun har etablert et profesjonelt nettverk for kvinner i næringslivet i kommunene Aurskog-Høland, Fet og Sørum. Hun fokuserte på viktigheten av å ha et nettverk fordi det kan skape muligheter. Nettverket arrangerer møter og work-shops og har bortimot 30 medlemmer.
SNF-dagen vil bli fulgt opp
De temaer som ble satt på dagsorden på årets SNF-dag vil bli fulgt opp av styret i SNF. I SNFS program for næringsutvikling heter det at SNF vil ha en arena/møteplass for næringslivet og det politiske miljøet i Sørum. årets SNF-dag var slik møteplass. Styret i SNF vil på kommende styremøte både diskutere årets arrangement og vurdere ulike måter SNF kan utvikle dette til en enda bredere næringslivets dag som er åpen for alle bedrifter i kommunen og for kommunens politikere og administrasjon.