Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Næringslivet har transportutfordringer

Næringslivets transportutfordringer står i fokus på et åpent møte som næringsforeningene Sørum Næringsforum, Fet Næringsråd og Aurskog-Høland Utvikling inviterer til torsdag 16. april kl. 1900 i kommunestyresalen på Rådhuset på Sørumsand.

Den sterke veksten i folketall i regionen gjør logistikken ekstra utfordrende for næringslivet. Kapasiteten i kollektivtransporten henger ikke med befolkningsøkningen og derfor klarer ikke kollektivtilbudet å ta unna veksten i persontransport. Vegkapasiteten er fullt utnyttet, spesielt i rushtidene, av alle som må bruke egen bil for å komme til og fra jobb. Køproblemene berører befolkningen både i Aurskog/Høland, Fet og Sørum.
Næringsforeningene har også registrert at krefter i Oslo vil innføre forbud for dieseldrevne biler på enkelte dager. Satsene i bomringen vil også øke. Skjer dette, forsterkes problemene for næringslivet. Og i Fet ligger en tilfredsstillende ny glommakryssing langt fram i tid.
Dette er bakteppet når næringsforeningene stiller spørsmålet om lokale og regionale myndigheter er i stand til å legge til rette for at næringslivets behov kan bli ivaretatt.
Programmet for møtet er:
1. Krefter i Oslo vil innføre forbud for dieseldrevne biler på enkelte dager. Satsene i bomringen vil øke, kapasiteten i kollektivtransporten henger ikke med befolkningsøkningen, en tilfredsstillende ny glommakryssing ligger langt fram i tid.
Hvilke konsekvenser har alt dette for næringslivet og trafikken på Romerike, og spesielt for østre del av regionen?
v/Fylkesleder i NLF Oslo/Akershus, Harry Nilsen, Sørum Transport AS
2. Restriksjoner i Oslo medfører konsekvenser for riks- og fylkesvegene på østre Romerike.
Kan statens vegvesen løse kommende utfordringer? Hva er planene?
v/Avdelingsdirektør Nils Erik Bogsrud, Statens vegvesen Akershus
3. Kommunene sitter med problemene, befolkningen og næringslivet sliter på grunn av problemene, overordnede myndigheter synes ikke å ville/kunne løse problemene. Kan problemene løses?
Er samferdsel øst for Glomma en glemt sak?
v/Varaordfører i Sørum, Ivar Egeberg
Utfordringer lokalt for å etablere arbeidsplasser?
v/Styreleder Trygve Tamburstuen, Eidsverket
Møtet er åpent for alle.