Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Hvilken betydning har bærekraft for utvikling av næringslivet i Akershus sett fra LOs side?

Innlegg fra SNF-dagen 2023

LO-sekretær Are Tomasgard, tidligere ordfører i Sørum kommune, tok utgangspunkt i at næringslivet i Akershus er sammensatt. Bedriftenes størrelse, formål, eierskap, kultur, kunnskap, teknologi og historie er forskjellige.

Hvis man stiller spørsmålet, – bærekraft – hva er det, er det rettere å spørre, hva er det ikke, mente Tomasgard. Klimaendringer tiltar, biologisk mangfold er under press, kriger bryter ut og vi har stormaktrivalisering, demografiske endringer og teknologiutvikling (AI). FNs bærekraftsmål angår oss alle og alt. Globale drivere påvirker nasjonale beslutninger og lokale aktiviteter.

For næringslivet er det viktig ikke bare å vite hva markedet etterspør, men også hvem fremtidens marked er. Fremtidens marked kommer til å stille krav. Ungdommen er bekymret, og det er ungdommen som er fremtidens marked. Bl.a. derfor er bærekraft viktig for næringslivet.

Ren energi er blitt mer og mer vektlagt og vil være enda viktigere for næringslivet i tiden som kommer. Are Tomasgard siterte Finn Lied som mente vannkraft er den største ressursen. Akershus har vannkraft og det er mulig å bygge ut vannkraft enda mer. Men vi må ha bedre overføringsmuligheter. Kraftunderskudd er ikke noe alternativ, for konsekvensen av det er industrinedlegging. Å utvikle industri er vanskelig med prisnivået på kraft. Energiøkonomiseringstiltak er viktig.

Norge er langt framme på teknologi. Da industri ble etablert, var råstoff avgjørende. Det er det også i dag, og det vil være avgjørende også i fremtiden. Han mente også at mineralindustrien må diskuteres. Vi må resirkulere og bruke ressursene om igjen. Sirkulærøkonomi er viktig. Det samme er kompetanse. Kunnskap og erfaring kan gjennom samhandling skape muligheter og gi mestringsfølelse.

Are Tomasgard var klar på at endringsmotstand må vekk. Et fortrinn vi har, er 

gode kommunale tilbud som barnehager, skole, helse og omsorg. Det er viktige konkurransefortrinn.

Vi har også et verdensledende næringsliv. Samspillet mellom en sterk offentlig sektor – og et verdensledende næringsliv er avgjørende, mente Are Tomasgard. 

Samarbeid mellom organiserte arbeidsgivere og organiserte arbeidstakere som legger Hovedavtalen til grunn, skaper samspill og utvikling.

Han konkluderte med at Akershus – har gode forutsetninger for å lykkes, men det krever at vi sorterer – og samhandler.