Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Bærekraft har betydning for utvikling av næringslivet i Akershus sett fra NHOs side

Innlegg fra SNF-dagen 2023

Regiondirektør Vegard Einan, NHO Viken Oslo, var utfordret med temaet «Hvilken betydning har bærekraft for utvikling av næringslivet i Akershus sett fra NHOs side?»Han skisserte to utfordringer: Å skape flere, produktive jobber og kutte utslipp. Begge måtte løses, både nasjonalt og lokalt. 

NHO definerer bærekraft i tråd med Brundtlands-kommisjonens beskrivelse av «en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstille sine behov». 

NHOs bærekraftinnsats, sa Vegard Einan, adresserer tre nivåer: Egen organisasjon, Medlemmer og næringsliv og Samfunn og omverden. 

Økonomisk bærekraft, -Det innebærer at vi må fremme langsiktig økonomisk vekst, ansvarlig økonomisk politikk og sterke bedrifter, for å sikre innovasjon, velstand og arbeidsplasser. 

Sosial bærekraft – Vi skal sikre et samfunn preget av tillit, mangfold og samarbeid, som ivaretar folks rettigheter, behov og likeverd. 

Miljømessig bærekraft – Vi skal ta vare på miljø, natur, klima og artsmangfold, gjennom reduserte utslipp, ansvarlig utnyttelse av ressurser og hensyn til omverden og økosystemer. 

De globale utfordringene fører til lokale kriser. For SMB-bedriftene innebærer dette at de har ressursbegrensninger, man må forholde seg til kompleksitet i kunnskap og rapportering, kostnader og strategisk tilpasning og markeds- og regulatorisk press. Rapportering er viktig fordi det viser at man må ha fokus på egne utfordringer. 

Grønn omstilling skaper forretningsmuligheter og bærekraft handler om å ta mulighetene der de finnes. Bærekraft har betydning for:

Egen motivasjon fordiarbeidstakere vil jobbe der de får gjøre en forskjell. Det er kamp om kompetansen. 

Marked: Krav fra forbrukere og innkjøpere stiller krav til og belønner bedrifter som kan vise til bærekraftige modeller. 

Reguleringer: Bedrifter må følge regelverk og rapportere – De som klarer det best, får et forsprang 

Kapital: Finansnæringen stiller i økende grad krav knyttet til bærekraft for å finansiere bedrifter og nye selskaper – nye løsninger betaler seg. 

I sin oppsummering konkluderte Vegard Einan med at bedriftene bidrar til å skape jobber, inkludere flere og kutte utslipp. De trenger vi med på laget for å skape bærekraftige samfunn. 

Vi trenger lokalpolitikere som ser mot bedriftene for å redusere klimautslipp – også lokalt. 

Det betyr å: 

–  Involvere bedriftene ved offentlige anskaffelser 

–  Støtte opp under lokale næringsklynger 

–  Styrke offentlig-privat-samarbeid 

Grønn omstilling kommer ikke med røde bunnlinjer. Derfor må̊ Akershus sørge for gode rammevilkår for bedriftene dersom de skal bidra til det grønne skiftet.