Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Brev til de politiske partiene

Sørum Næringsforum har sendt brev til de politiske partiene i Sørum.

 Sørumsand, 4. mars 2015
Samarbeid om videre næringsutvikling i Sørum
Til høsten er det nytt valg og partiene utarbeider nå sine programmer som skal overbevise velgerne om at partiet må få velgerens stemme. Velgerne kan bare registrere det som sies og loves, skriftlig og muntlig, for kommende periode og sammenligne med løftene ved forrige valg og om løftene er innfridd.
Ved forrige valg satte Sørum Næringsforum fokus på næringsutvikling i Sørum. Vi vil også ved kommende valg å sette fokus på noen viktige utfordringer i Sørum. Det kommer vi tilbake til.
Sist møtte vi partiene til debatt, og vi ga dem mulighet for å fremme sine saker. Dette resulterte i at AP, SV, SP og KrF inviterte SNF til et samarbeid gjennom Sørum Næringsutvikling, SNU. Håpet var at prosjektet skulle være tverrpolitisk, men det gikk dessverre ikke.
Nå går SNU-prosjektet inn i siste fase, og det er tid for å analysere arbeidet og se hva som er oppnådd. Styret i SNF analyserte prosjektet i sitt siste møte i 2014 og fattet følgende vedtak:
Styret mener næringsutviklingsprosjektet SNU har skapt resultater og er viktig for både næringslivet og kommunen og ønsker derfor at prosjektet fortsetter også etter neste valg. Styret ber administrasjonen gå gjennom de politiske partiprogrammer for å se hvordan partiene har fulgt opp sine løfter.
SNF regner ikke med at alle politikere er enig i dette, men diskusjonen i styret i SNF viser at SNU-prosjektet har satt fokus på næringsutvikling. Konkrete resultater kan det også vises til. Bl.a.:
1. SNU har etablert et formalisert samarbeid mellom privat og offentlig sektor, noe som stimulerer til utvikling.
2. Det er etablert en formell, løpende kommunikasjon gjennom styret i SNU og fokusgruppene. Før SNU – og SNF – ble etablert, var det ingen slik kontakt.
3. Det er faste, regelmessige møter mellom SNUs sekretariat, kommunens administrasjon, kommunens politiske ledelse og SNFs administrasjon.
4. SNU har etablert fokusgrupper på utvalgte områder med medlemmer fra både politisk side og næringslivet. Fokusgruppene er blitt fora for idéutveksling mellom privat og offentlig sektor på tvers av politiske, administrative og organisatoriske skillelinjer. Viktige prosesser er igangsatt.
SNU er blitt en møteplass hvor næringsliv og politikere møtes for å generere ideer, identifisere og løse problemstillinger. Møteplassen er et viktig verktøy, forutsatt at partene vil bruke det.
Næringsutviklingsarbeid – en kontinuerlig prosess
Næringsutviklingsarbeid er en kontinuerlig prosess og må derfor fortsette. Sørum trenger arbeidsplasser. Ideelt sett burde dette være av tverrpolitisk interesse og oppgave som alle partier og kommunens administrasjon tok del i, uten at byråkratiske og partipolitiske hensyn spilte inn. Alle kommunens politikere og administrasjon har ansvar for at Sørum er en god kommune å bo og arbeide i. Kommunen skal forvalte og yte service slik at den utvikles på en positiv måte. Derfor må den ha kunnskap om næringslivet og næringslivets behov. Ikke minst er dette viktig fordi næringslivet og næringslivets ansatte skaper de verdier kommunen skal forvalte.
Styret i SNF mener næringslivet må kunne forvente at kommunen i konkret handling viser forståelse for og legger til rette for at næringslivets behov kan innfris. Spesielt viktig er:
  1. Forutsigbarhet
  2. Næringsarealer uten restriksjoner på arbeidstider og transport
  3. Langsiktighet
  4. Endringsvilje når næringslivets rammevilkår endres
  5. Kort saksbehandlingstid
  6. Kompetent administrasjon med klare fullmakter
  7. Et høyt kommunalt servicenivå
  8. En proaktiv holdning
  9. Kommunen må legge til rette for å skape identitet
Kommunen må tenke helhet. Næringspolitikk er bl.a. sentrumsutvikling som skaper trivsel fordi bolig og arbeidsplasser ses i sammenheng. Dette har vært sentralt i SNU-arbeidet.
Mål for SNU
Målsettingen med SNU-prosjektet var ”å løfte næringsutviklingsarbeidet og samspillet med de næringsdrivende i hele Sørum. ”Prosjektet skal bidra til å forankre det næringspolitiske arbeidet bredt, og det er avgjørende at både posisjon og opposisjon involveres aktivt i prosjektet”. (Sitat fra avtaledokumentet mellom partiene).
SNU har bidratt til å løfte næringsutviklingsarbeidet, men ikke så bredt som ønskelig og som intensjonen var. Vi vil derfor utfordre alle politiske partier med følgende spørsmål:
1. Ser partiet behovet for og verdien av en organisert, men uformell møteplass mellom næringsliv og kommunens politikere – og gjerne også administrasjon?
2. Har partiet tilfredsstillende kunnskap om næringsutvikling?
3. Vil partiet prioritere næringsutvikling? I så fall hvilke virkemidler vil partiet bruke?
4. Hvordan mener partiet næringsutviklingsarbeidet i Sørum bør foregå?
Sørum Næringsforum mener som nevnt, at SNU bør fortsette i nåværende eller i en revidert form. Flere oppgaver gjenstår. Bl.a. mangler en overordnet strategi på hvordan prosesser kan gjennomføres raskt. Alle politiske partier har heller ikke vært aktivt med i prosessene rundt næringsutvikling. Det beklager SNF, for næringsutvikling er etter vår mening for viktig til at noen partier kan stå på sidelinjen. SNU-prosjektet har i denne kommunestyreperioden vært en positiv møteplass for både politikere og næringsliv. Sørum Næringsforum mener Sørum kommune trenger en slik møteplass. Men hvis ikke de politiske partier ønsker en slik møteplass, vil den heller ikke bli etablert. For SNF er det derfor viktig å vite hva de politiske partier mener og vil.
Vennlig hilsen
Sørum Næringsforum
Gunnar Apeland
Daglig leder