Informasjon og Nyheter:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Vedtekt om fjernvarme må endres

 SNF mener vedtekten som ble vedtatt i 2008 om tilknytningsplikt til fjernvarme, bør endres. Den hindrer bruk av nye energiløsninger. Dette har SNF sendt brev om.

Boligområde på Hval søndre

SNF har sendt høringssvar til kommunen om det foreliggende planforslag til boligområde på Hval søndre. Her er brevet:

Områdeplan for Bingen lenser og strandområdene langs Glomma

Publisert 20.12.2016

Sørum kommune starter nå et planarbeid med sikte på å lage en områdeplan forBingen lenser og områdene langs Glomma. SNF har sendt brev til kommunen og påpekt at referansegruppa mangler representanter fra landbruk og grunneiere. 

 Brevet lyder:

Sørum kommune

Postboks 113
1921 Sørumsand
 
Sendt på epost: postmottak@sorum.kommune.no
Sørumsand, 28. november 2016
 
Oppstart av planarbeid – områdeplan for Bingen lenser og strandområdene langs Glomma – deres ref 16/00381-15
Det er positivt av kommunen å legge til rette for bevaring av kulturminner, kultur-formidling, naturmiljø, rekreasjon og friluftsliv. I den prosessen som nå startes, er det vesentlig at alle parter som har eller kan tenkes å få interesser i de områder som kan bli berørt, involveres. Dette er viktig, ikke minst fordi det i  sammendraget av prosjektbeskrivelsen sies at det tas sikte på å ”fastsette rammer for fremtidig arealbruk”. Kartlegging av hvilken utvikling som er naturlig for området, skal altså med i områdeplanen. SNF er enig i at det tas med.
 
Under ”organisering” har rådmannen skissert sammensetning av en referansegruppe med bl.a. Bingen lenseminneforening, Sørum og Blaker historielag og idrettslagene på begge sider av Glomma.  Ved behandling i Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget 11.10.2016 sies det at Lokal Velforening på̊ Sletta og representanter fra grunneierne langs Glomma (Sørum grunneierlag) ønskes med i referansegruppen.” I vedtaket heter det også at ”Bingsfoss sykkelklubb bør inviteres med i referansegruppen for planprogram for Bingen lenser og strandområdene langs Glomma.”
 
I vedtaket fra Plan- og næringsutvalgets møte 13. oktober er det imidlertid bare sykkelklubben som er nevnt og gitt mulighet til å bli medlem i referansegruppa.
 
SNF synes det er beklagelig at ikke Plan- og næringsutvalget mener at grunneierne må være med i referansegruppa. Det må være selvsagt at grunneierne langs Glomma  ikke bare ønskes med i referansegruppen, men får en plass. I tillegg må landbruksinteressene ivaretas ved at bondelaget også blir bedt om å være med i referansegruppa. Å skulle redegjøre for potensielle konflikter mellom landbruksdrift og økt bruk og tilrettelegging for friluftsliv og rekreasjon i planområdet uten at grunneiere og bøndene er med, kan etter vår mening ikke gjøres på en forsvarlig måte uten at alle involverte parter er representert og involvert i prosessen.
 
Det skal også redegjøres for muligheter for andre næringsinteresser. Da må også næringsliv utenom landbruk være representert. Med bakgrunn i foranstående foreslår Sørum Næringsforum at grunneierne, bondelaget og Sørum Næringsforum blir invitert til å delta i referansegruppa.
 
Vennlig hilsen

 

Sørum Næringsforum

 

Kommunen har svart at vår påpekning vil bli tatt hensyn til. Det har allerede vært møte med grunneiere om saken.