Informasjon og Nyheter:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Vedtekt om fjernvarme må endres

 SNF mener vedtekten som ble vedtatt i 2008 om tilknytningsplikt til fjernvarme, bør endres. Den hindrer bruk av nye energiløsninger. Dette har SNF sendt brev om.

Boligområde på Hval søndre

SNF har sendt høringssvar til kommunen om det foreliggende planforslag til boligområde på Hval søndre. Her er brevet:

Næringslivet har transportutfordringer

Publisert 28.03.2015

Næringslivets transportutfordringer står i fokus på et åpent møte som næringsforeningene Sørum Næringsforum, Fet Næringsråd og Aurskog-Høland Utvikling inviterer til torsdag 16. april kl. 1900 i kommunestyresalen på Rådhuset på Sørumsand.

Den sterke veksten i folketall i regionen gjør logistikken ekstra utfordrende for næringslivet. Kapasiteten i kollektivtransporten henger ikke med befolkningsøkningen og derfor klarer ikke kollektivtilbudet å ta unna veksten i persontransport. Vegkapasiteten er fullt utnyttet, spesielt i rushtidene, av alle som må bruke egen bil for å komme til og fra jobb. Køproblemene berører befolkningen både i Aurskog/Høland, Fet og Sørum.
 
Næringsforeningene har også registrert at krefter i Oslo vil innføre forbud for dieseldrevne biler på enkelte dager. Satsene i bomringen vil også øke. Skjer dette, forsterkes problemene for næringslivet. Og i Fet ligger en tilfredsstillende ny glommakryssing langt fram i tid.
 
Dette er bakteppet når næringsforeningene stiller spørsmålet om lokale og regionale myndigheter er i stand til å legge til rette for at næringslivets behov kan bli ivaretatt.
 
Programmet for møtet er:
 
1.     Krefter i Oslo vil innføre forbud for dieseldrevne biler på enkelte dager. Satsene i bomringen vil øke, kapasiteten i kollektivtransporten henger ikke med befolkningsøkningen, en tilfredsstillende ny glommakryssing ligger langt fram i tid.
Hvilke konsekvenser har alt dette for næringslivet og trafikken på Romerike, og spesielt for østre del av regionen?
v/Fylkesleder i NLF Oslo/Akershus, Harry Nilsen, Sørum Transport AS
 
2.     Restriksjoner i Oslo medfører konsekvenser for riks- og fylkesvegene på østre Romerike.
Kan statens vegvesen løse kommende utfordringer? Hva er planene?
v/Avdelingsdirektør Nils Erik Bogsrud, Statens vegvesen Akershus
 
3.     Kommunene sitter med problemene, befolkningen og næringslivet sliter på grunn av problemene, overordnede myndigheter synes ikke å ville/kunne løse problemene. Kan problemene løses?
 
Er samferdsel øst for Glomma en glemt sak?
v/Varaordfører i Sørum, Ivar Egeberg
 
Utfordringer lokalt for å etablere arbeidsplasser?
v/Styreleder Trygve Tamburstuen, Eidsverket
 
 
Møtet er åpent for alle.