Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Plansamarbeidets drøftingsnotat

Publisert 17.12.2013

 Staten har pålagt Oslo og Akershus å samarbeide om areal- og transportplaner for å kunen takle den forventede veksten. Drøftingsdokumentet som er utarbeidet, er ikke tilfredsstillende mener SNF.

 SNF har registrert at Sørum kommune har fattet vedtak som oversendes Plansamarbeidet. Etter SNFs mening er vedtaket ikke godt nok da det ikke kommenterer vesentlige spørsmål som angår utviklingen i vårt område. 

 

Nå har SNF sendt følgende uttalelse til kommunen:

 
Uttalelse til Plansamarbeidets drøftingsdokument
 
Styret i Sørum Næringsforum ønsker å komme med noen kommentarer til Plansamarbeidets drøftingsdokument for regional plan for areal og transport. Våre innvendinger til dokumentet dreier seg om flere forhold, men her vil vi spesielt trekke fram infrastruktur og tilrettelegging for næringsutvikling slik at flere arbeidsplasser kan etableres i denne del av regionen.
 
Ved gjennomlesing av dokumentet er det tydelig at de østre kommunene på Romerike ikke anses som viktige. Dette til tross for at for eksempel Sørum kommune blir nevnt som en kommune  som får en vekst som ”er utfordrende høy”. Omtalen av Kongsvingerbanen som blir betegnet som ”mindre tunge akser i pendlertilbudet mot Oslo”, fremstår også som noe merkelig når man ser den sterke trafikkveksten banen har. Vi vil også hevde at Rv 22, en svært viktig riksveg for både person- og næringstransport, burde vært vurdert på en helt annen måte enn det som fremgår av dokumentet.
 
De som har utarbeidet dette dokumentet, synes ikke å betrakte områdene øst for Glomma som viktige. Det meste av tilrettelegging for utvikling, ikke minst næringsutvikling, skal i de kommende år konsentreres om aksen Lillestrøm – Jessheim her på Romerike. Det er vel og bra, men det er vel ikke usannsynlig at veksten i befolkningen ikke bare kommer i den aksen.
 
Sørum Næringsforum mener derfor at drøftingsdokumentet er mangelfullt og lite tilfredsstillende for romerikskommunene som også har områder øst for Glomma. SNF er således uenig med Sørum kommune i at drøftingsdokumentets hovedinnhold er et godt grunnlagsmateriale for utarbeidelse av en regional plan for areal og transport. For vår del av Romerike mangler dokumentet en god del. Ikke minst er det etter vår mening nødvendig å legge vesentlig større vekt på infrastrukturspørsmål. Både Kongsvingerbanen som jo har en formidabel passasjervekst, og utbygging av Rv 22, for å bedre riksvegens funksjon som omkjøringsveg for trafikk fra Østfold og Sverige for å slippe å kjøre om Oslo, er noe som bør prioriteres. Også Fv 170, 171 og 172 er viktige for denne del av Romerike og burde således vært mer vektlagt. Det slås jo fast i dokumentet at busstransport fram til kollektivknutepunkt blir svært viktig, og da er det noe underlig at de veger som trafikken skal gå på, ikke blir vektlagt som viktige. Heller ikke utvikling av jernbaneknutepunkter gjennom kommunen er godt nok ivaretatt.
 
Sørum Næringsforum er enige med Sørum kommune at dokumentet også bør utvides til å utdype flere typer næring i regionen. Det er viktig å skape flere arbeidsplasser  i alle deler av regionen for å redusere behovet for pendling.
 
Etter SNFs mening er drøftingsdokumentet mangelfullt på flere områder, og det legger til grunn premisser som prioriterer de mest sentrale områdene på Romerike. Dette vil bidra til å skape ytterligere press på allerede hardt pressede deler av regionen.
 
Sørumsand, 14.12.13
 
Sørum Næringsforum
 

 

Gunnar Apeland