Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Innspill til kommunens næringsplan

Publisert 25.06.2013

Sørum kommune skal utarbeide næringsplan. SNF har sendt brev til kommunen og pekt på en del forhold som bør vurderes i arbeidet med å utvikle en slik plan.

 Brevet som er datert 2. juni og er sendt fungerende ordfører Ivar Egeberg og rådmann Marius Trana lyder:

Innspill til næringsplan
Styret i SNF har diskutert hva en næringsplan bør inneholde. SNF synes det er positivt at kommunen nå vil utarbeide en næringsplan og ønsker selvsagt å være en medspiller til dette, dersom kommunen har interesse av det. Vi mener arbeidet med en næringsplan er viktig, og vi deltar gjerne i møter for å diskutere dette nærmere.
 
Vedtaket som styret fattet på sitt møte den 30. mai og som vi gjerne kan kommentere og utdype i møte, lyder:
 
Styret i SNF mener en næringsplan bør inneholde en analyse av dagens situasjon, et klart mål for hva kommunen vil når det gjelder næring og næringsutvikling, og en strategi for å nå målet. Pendlingen ut av kommunen for å komme på arbeid er stor og hvordan kommunen kan bli attraktiv for ulike typer arbeidsplasser bør drøftes. Det samme gjelder kommunens servicenivå og næringsrettede kompetanse.
 
Nærings- og boligområder bør omtales. Lokalisering av arbeidsplasser og boligområder kan ha betydning for hvilke næringer og type mennesker som ønsker å komme hit. Hvis for eksempel det er ønskelig å få kunnskap- og kompetansenæringer til kommunen, må boliger som kan være attraktive for mennesker med høy kompetanse, planlegges. Også cluster-tankegang bør inngå i arbeidet med utvikling av næringsarealer.
 
Styret i SNF regner med at E6 om noen år vil bli breddeutvidet. De områder som ligger inntil E6, er attraktive for næringsetablering og bør derfor omreguleres til næringsareal med god adkomst.
 
Krogstad er lagt ut for salg. Ny Rv22 og ny kryssing av Glomma vil gjøre dette området attraktivt om noen år, og derfor bør spørsmålet om det heller bør utvides til en stor næringspark på 600 mål ved at noe av kommunens skoger avsettes til næring, vurderes.
 
Også næringsområdet på Ausen vil bli bedre hvis det utvides og det anlegges ny veg. Fv 171 er godkjent for modulvogntog fram til Lørenfallet. Styret mener dette er positivt og bør kunne utnyttes i næringsutvikling, forutsatt at tilførselsvegene til næringsarealene er godkjent for disse kjøretøyene. Betydningen av god infrastruktur som godkjennes for alle kjøretøygrupper, er viktig for næringsområdene. Infrastruktur omfatter også strøm, telelinjer, vann og avløp.
 
Området østover fra Ausen noe vekk fra Fv 171 er skogkledd og kan være egnet for både bolig og næring, dersom det omreguleres. SNF foreslår at deler av dette området betraktes som  aktuelt for næring og andre deler for bolig. Et boligområde her er også naturlig ved en utvidelse av den nye Vesterskauen-skole som planlegges. Dessuten vil tilflytting til Frogner kreve nye boligarealer.
 
Det trengs også næringsarealer i tilknytning til Sørumsand. Orderudjordet er regulert til næring, men kan like gjerne vurderes til bolig. Området mellom Valsfeltet og Glomma bør vurderes som aktuelt næringsområde.
 
Dersom alt dette gjøres, har kommunen områder hvor næring kan utvikles i hele kommunen.
 
Kommunen mangler også overnattingssteder. Et område for campingplass bør vurderes.
 
Fordi Sørum kommune mangler verktøy som kan brukes for å legge til rette for næringsutvikling, foreslår SNF at det opprettes et eiendoms- og utviklingsselskap, gjerne etter modell fra Aurskog-Høland, som brukes til å utvikle byggeklare næringsarealer.
Private kan gjerne inviteres med som medeiere i dette eiendoms- og utviklingsselskapet som skal ha både bolig og næring som arbeidsområde. En klar forutsetning bør imidlertid være at styret og daglig ledelse har god kompetanse og erfaring med de oppgaver som skal løses. Det betyr at administrasjonen ikke bør legges til kommunen og at styret ikke må bestå av politikere.
 
 
Vennlig hilsen
Sørum Næringsforum
 
 
Gunnar Apeland
Daglig leder