Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Sterk vekst skaper utfordringer

Publisert 20.06.2012

 SNF har nylig avgitt en uttalelse til Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2013-2016, rådmannens forslag. Her pekes det bl.a. på behovet for en overordnet arealplandiskusjon pga sterk befolkningsvekst.

Sørum kommune
Rådhuset
 
1920 Sørumsand
Sørumsand, 7. juni 2012
 
 
Sørum Næringsforums uttalelse til Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2013­ - 2016 – rådmannens forslag av 30.04.2012
 
Sørum Næringsforum, SNF, har med interesse studert rådmannens forslag til Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2013­2016. Vi ønsker å komme med noen synspunkter, da særlig knyttet til forhold vi mener har betydning for det videre arbeidet med næringsutviklingen i kommunen.
 
SNF registrerer med tilfredshet at rådmannen legger stor vekt på samarbeidet med SNF i spørsmål som angår næringslivet og at han betrakter oss som en naturlig samarbeidspartner. Etter vår mening har vi et godt samarbeid i dag, men det er viktig at samarbeidstanken utvikles både i det politiske miljø og i kommunens administrasjon. Gode relasjoner vil bidra til trygghet og åpenhet på begge sider, noe som er avgjørende for å få en god og effektiv kommunikasjon.
 
Forrige økonomiplan
I vår høringsuttalelse til forrige økonomiplan pekte vi på at kommunens servicenivå måtte forbedres, noe som vil gi økt verdiskaping. Vi hevdet også at kompetanse må bygges eller kjøpes, vi pekte på tettstedsutviklingen, på regional utvikling og tilrettelegging for næringslivet og behovet for effektivisering.
 
Vi registrerer at flere av disse momentene er omtalt i det nye forslaget. Det er vi tilfreds med. SNF vil i tillegg peke på noen konkrete forhold i den nye planen.
 
SWOT-analysen
Under ”muligheter” er det nevnt næringsutvikling og regionutvikling. Det er vi enig i. Men så lenge kommunen mangler byggeklare næringsområder, kan dette etter vår mening ikke ensidig betraktes som en mulighet. I et notat datert 5.12.2011 til Fylkesmannen i Oslo og Akershus sies det at kommunen ønsker å legge til rette for byggeklare næringsområder som det er en mangel på. At kommunen mangler byggeklare tomter, bør betraktes som en trussel fordi det kan føre til at bedrifter etablerer seg i andre kommuner når de ikke finner egnede tomter i Sørum.
 
Bortfall av infrastruktur for kommunikasjon betraktes som en trussel. Også dette slutter vi oss til og mener kommunen bør bidra til kommunikasjonsmulighetene bedres. SNF vil dessuten peke på at tilgjengeligheten til næringsarealene må bedres, slik at næringslivets transporter og behov for ulike kjøretøyer ikke hindres.
 
SNF har tidligere kritisert kommunens servicenivå overfor næringslivet. Vi er glad for at rådmannen er innstilt på en dialog med SNF slik at kommunikasjonen mellom enkeltaktører i næringslivet og kommunen kan bedres. Vi tror dette er viktig i kommunens omdømmebygging.
 
Kommunens planer
Befolkningsprognosene tilsier at Sørum kommune vil få en tilflytting som vil skape store utfordringer de kommende år. SNF registrerer at det er til dels vesentlige forskjeller i forhold til prognosene i forrige økonomiplan, og det kan ikke utelukkes at veksten blir enda større enn det som nå er beskrevet.
 
Prognosene for befolkningsøkningen i forslaget til økonomiplan tilsier etter vår mening at det er nødvendig med en overordnet arealdiskusjon, ikke minst for Sørumsand og Frogner. En slik diskusjon må også omfatte spørsmålet om arealer som nå er avsatt til ulike formål, bør gjennomgås på nytt.
 
Arbeidet med områdeplan for Sørumsand er allerede startet, og et slikt arbeid vil komme i gang også for Frogner. I følge forslaget skal disse planer ferdiggjøres ved slutten av 2013. Deretter kan revisjon av kommuneplan og utarbeidelse av næringsstrategi/plan starte. Samtidig er tettstedsproblematikk ett av de viktige temaene som næringsutviklingsprosjektet er opptatt av. SNF reiser spørsmålet om kommuneplanen vil måtte legge føringer for tettstedsutviklingen, og at områdeplanene for Sørumsand og Frogner av den grunn bør ferdiggjøres etter at kommuneplanen er revidert. Uansett tror vi at disse prosessene bør samkjøres så langt det er mulig.
 
SNF registrerer at det skal opprettes ”arbeidslag”, bl.a. ”arbeidslag for næring”, som skal ”ivareta oppgaver på tvers av avdelingen og andre tjenesteområder”. Etter vår mening er det viktig at disse arbeidslagene forankres ett bestemt sted for å klargjøre og plassere ansvar og sikre fremdrift. Spesielt er dette viktig hvis arbeidslagene er sammensatt på tvers av tjenesteområdene. Hvis dette ikke gjøres, risikerer vi at arbeidslag neppe bidrar til bedre effektivitet.
 
Næring- og boligutvikling
SNF er opptatt av at flere arbeidsplasser skapes i Sørum. Utvikling av næringslivet må imidlertid sees i sammenheng med utvikling i boligområdene. Fortetting i eksisterende boligområder er åpenbart noe som må tilstrebes, men vi bør også legge til rette for utvidelser av eksisterende boligområder med varierende tomtestørrelse og eneboliger for å være attraktive for mennesker som ønsker spesielle eneboliger. Samtidig er det viktig å unngå å blande næringsarealer med boligarealer slik at næringslivet oppleves som noe negativt i stedet for den positive verdiskaperen det er.
 
Tettstedsutviklingen
Ved oppgradering av Sørumsand stasjon kan det, sier rådmannen, bli aktuelt med en kostnadsdeling mellom Jernbaneverket, kommunen og private aktører. SNF mener det er grunneier som må stå for kostnadene ved oppgraderingen. Å pålegge andre et økonomisk medansvar uten at man får del i de verdiene som dette representerer, er etter vår mening helt feil og noe som vi stiller oss negative til.
 
Noe helt annet er det om en grunneier er villig til å la sine verdier inngå i et utbyggingsselskap som eies av flere, for å skape en ønsket utvikling. Dersom det blir diskutert, er SNF positiv til å gå inn i en slik diskusjon. Dette gjelder ikke bare Sørumsand.
 
Trafikksikkerhetstiltak og gang- og sykkelveger
SNF registrerer at flere fylkesveger mangler gang- og sykkelveg. Dette er negativt for næringslivet, jf. saken med modulvogntog. SNF mener flere gang- og sykkelveger langs fylkesvegene og vedlikeholdet av fylkesvegene er viktig både sett ut fra et trafikksikkerhetssynspunkt og ut fra et fremkommelighetsperspektiv. Derfor vil vi anmode kommunen om at dette også sees på som et viktig regionalt utviklingsverktøy. Behovet for mer midler til fylkesvegene er stort og vi antar at mulighetene for å få staten til å bidra med mer midler er større hvis det sees i et regionalt perspektiv.
 
Rådmannen mener det bør utarbeides forprosjekt ”for omkjøringsveg rundt Sørumsand og Lørenfallet….” SNF er usikker på hva som legges i begrepet ”omkjøringsveg”. En omlegging av Fv 171 og Fv 172 vil ha både positive og negative sider både for Sørumsand og Lørenfallet. Spesielt vil det ha negativ effekt på handelen i Lørenfallet hvis fylkevegen legges om. Flere næringsdrivende har uttalt at det vil få så store negative konsekvenser at bedrifter vil måtte legge ned. Derimot vil en ny veg som legges på østsiden av fylkesvegen som lokal tilførselsveg til eiendommene ha positiv betydning for både trafikksikkerhet og boligmiljø. Etter vår mening bør dette imidlertid sees i sammenheng med et tettstedsutviklingsprosjekt for Lørenfallet slik at konsekvensene av en omkjøringsveg kan gjennomgås og analyseres.
 
Avslutning
Sørum Næringsforum er enig med rådmannen i at Sørum kommune trenger tydeligere strategier og profilering og en avklaring hvilke næringer det skal legges til rette for. Sørum kommunes største hovedutfordring er imidlertid ikke at noen bedrifter står i kø for å etablere seg, men heller at vi må skape et grunnlag for bedriftsetablering og handelsvirksomhet som gjør kommunen attraktiv. Etter vår mening er dette mulig. Den sterke tilflyttingen og mulighetene for å skape større, livskraftige sentra/småbyer, vil bidra til mer handel, mens en utvikling av områdene for eksempel langs E6 og Krogstad, vil kunne bidra til en positiv utvikling i andre næringsgrener.
 
Flere innbyggere vil imidlertid også øke behovet for en kontinuerlig utvikling av infrastruktur, skoler, barnehager og helse- og sosiale tjenester. Dette øker investeringsbehovet. Derfor er det nødvendig å ha en robust økonomi for å kunne løse fremtidige oppgaver. Behovet for økonomiske midler kan ikke løses ved bare å øke de kommunale avgifter og skatter. Sørum kommune må hele tiden tilstrebe å redusere egne driftskostnader. SNF håper den nye organisasjonsplanen også vil bidra til bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser slik at disse ikke må økes.
 
Sørum kommune står overfor store utfordringer, men har også mange muligheter i årene som kommer. SNF ønsker å bidra til at utfordringene løses og mulighetene utnyttes.
 
Vennlig hilsen
Sørum Næringsforum
 

Gunnar Apeland