Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Vedtekter for Sørum Næringsforum

Vedtatt på generalforsamling 30. mars 2011 og endret på generalforsamling 29. mars 2012


§ 1. Formål
Sørum Næringsforum (SNF) er en frittstående og selvstendig organisasjon som skal
arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

§ 2 Medlemmer
Som medlemmer i SNF kan opptas selvstendig næringsdrivende, bedrifter og
spesialforeninger som arbeider med næringsrettede tiltak.


§ 3 Økonomi
SNF sin drift er basert på medlemskontingent, inntekter fra egen virksomhet,
sponsorstøtte og tilskudd fra offentlige og private institusjoner.


§ 4 Generalforsamling
Generalforsamlingen er SNFs høyeste myndighet. Den skal avholdes innen utgangen av
mars måned og innkalles med minst 4 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet, må være innsendt til styret innen 1. februar. På generalforsamlingen behandles:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møtefunksjonærer

  • a. Møtedirigent
  • b. Møtesekretær
  • c. Protokollunderskrivere

3. Fastsetting av saksliste
4. Styrets beretning for foregående år
5. Revidert regnskap for foregående år
6. Medlemskontingent for kommende år.

Medlemmer som melder seg inn i perioden 1. juli til 1. oktober, betaler halv kontingent, og medlemmer som melder seg inn etter 1. oktober, har gratis medlemskap ut året.

7. Budsjett og skisse til arbeidsplan for inneværende år
8. Innkomne forslag
9. Valg av styre på 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. Styrets sammensetning
skal avspeile kommunens næringsstruktur og geografi. Styreleder velges for ett år, øvrige styremedlemmer for to år, varamedlemmer for ett år. Ved første gangs valg av styremedlemmer velges to for ett år og to for to år. Styret konstituerer seg selv med nestleder og ev. andre funksjoner.
10. Valg av revisor for ett år
11. Valgkomité på 3 medlemmer for ett år
12. Fastsetting av eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte

§ 5 Styre
Styret har ansvar for den daglige driften i generalforsamlingsperioden og skal se til at
driften skjer i henhold til SNFs vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret har
ansvar for at SNF har et velfungerende sekretariat og ansetter eventuelt daglig leder og
bestemmer dennes lønn. Styret skal ha regelmessige møter og sammenkalles når styrets
leder eller to av medlemmene finner det nødvendig. Styret er beslutningsdyktig når
minst tre av medlemmene er til stede. Det skal føres protokoll over styrets møter.
Protokollen gjøres tilgjengelig for alle medlemmene.


§ 6 Fagråd
Styret kan opprette og delegere oppgaver til fagråd innenfor SNFs arbeidsområde. Leder
av fagrådet oppnevnes av styret. Fagrådene rapporterer til styret som rapporterer til
generalforsamlingen.
Fagrådene har som oppgave å følge spesielt med i den enkelte bransje og planlegge og
gjennomføre aktiviteter som anses ønskelige. Fagrådene skal i god tid før hovedstyrets
budsjettutarbeidelse foreslå, prioritere og kostnadsberegne de aktiviteter som ønskes
gjennomført. Fagrådet har ansvar for å gjennomføre godkjente aktiviteter innenfor de
rammer som er gitt.
Det skal føres protokoll fra møtene i fagrådene. Denne sendes styret.


§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal holdes når styret eller 1/3 av medlemmene
forlanger det. Innkallingen skal skje skriftlig, og oversikt over hvilke saker som skal
behandles, skal være vedlagt. Innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle de saker som møtet er innkalt for.


§ 8 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan bare vedtas av generalforsamlingen, og da med minst 2/3
flertall. Forslag til vedtektsendringer må være innsendt til styret innen 1. januar.


§ 9 Oppløsning
Oppløsning av SNF kan bare skje etter behandling på to påfølgende generalforsamling,
hvorav minst den ene er ordinær. Forslag om oppløsning av SNF framsettes på samme
måte som for vedtektsendring, jfr. § 8. For å bli vedtatt, kreves tilslutning fra minst 3/4
av de avgitte stemmer.


Ved oppløsning av SNF skal alle aktiva forvaltes av Blaker Sparebank og brukes til
formål som fremmer næringsutviklingen i kommunen.

----------

Vedtektene er oppdatert etter vedtak på generalforsamlingen 27. mars 2014