Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Retningslinjer for næringsfond i Sørum kommune

Publisert 26.09.2011

På møte i Økonomi- og administrasjonsutvalget 31. august 2011 ble det vedtatt retningslinjer for næringsfondet. Retningslinjene er midlertidige og skal tas opp igjen når kommunen får avklart sin næringspolitikk. NB: Kommunen har opplyst at fristen for å søke i 2011 er 1. november.

Retningslinjer for Sørum kommunes næringsfond.
Vedtatt av økonomi- og administrasjonsutvalget 31.08.2011, sak 76/11 1.

 1. Organisering
  Næringsfondet i Sørum kommune er opprettet av kommunestyret og disponeres av Økonomi- og administrasjonsutvalget.
   
 2. Fondets bruksområde
  Næringsfondet kan gi tilskudd til:
  • Primært til helhetlige, grunnleggende tiltak som støtter opp under videreutvikling av det lokale næringslivet.
  • Sekundært til enkeltbedrifter for å fremme etablering av ny næringsutvikling i Sørum kommune.
   
 3. Vilkår for tildeling
  Sørums kommuneplan legges til grunn ved behandling av søknader.

  Bevilgninger fra fondet kan bare brukes til de tiltak det er søkt om. Bevilgningen utbetales når tiltaket skal gjennomføres. Før innvilget beløp fra næringsfondet kan utbetales, må det fremlegges skatteattest, som ikke er mer enn en måned gammel og som bekrefter at mottaker ikke har ubetalte skatte- og avgiftsrestanser.

  Hvis tiltaket ikke kan gjennomføres i henhold til den fremlagte plan og må endres eller utsettes, skal kommunen varsles skriftlig om endringer og årsakene til disse. Økonomiutvalget avgjør om bevilgningen skal tilbakebetales eller kan brukes i henhold til reviderte planer.

  Det kan maksimalt gis 50 % støtte til forprosjekt, investeringer og bedriftsutviklingstiltak. Tildeling skjer innenfor gjeldende statsstøtteregler.
   
 4. Søknadsfrister
  Søknader til næringsfondet behandles to – 2 ganger i året. Søknadsfristene er 1. mai og 1. oktober.

  Hvert av møtene bevilger inntil 50 % av fondets midler. Dersom særlige hensyn tilsier det, kan søknader behandles utenfor de fastsatte frister.
   
 5. Søknader
  Søknad til næringsfondet sendes Sørum kommune og må inneholde
  • Prosjektbeskrivelse og prosjektplan med framdriftsplan
  • Søkers navn, adresse ev. organisasjonsnummer og kontonummer.
  • Søknadsbeløp
  • Finansieringsplan
  • Forretningsidé/produkt, vurdering av marked, bedriftens konkurransesituasjon,
  • Budsjett og regnskap fra foregående år og utsikter for fremtidig lønnsomhet.
  • Bekreftelse om bagatellmessig støtte

  Tilskudd fordeles av ØA, etter innstilling fra rådmannen. Før behandling i ØA må det innhentes uttalelse fra Sørum næringsforum.
   
 6. Varighet av tilsagn
  Tilsagn om bevilgning er gyldig i 1 – ett år fra vedtaksdato. Etter denne dato faller tilsagnet bort uten nærmere varsel. Kommunen kan etter søknad forlenge fristen med inntil 1 år.
   
 7. Tildelingsbegrensninger
  Tilskudd fra næringsfondet gis ikke til
  • investeringer i kommunal tjenesteproduksjon, kommunale foretak og drift av disse.
  • investeringer i veier (riks-, fylkes- og kommunale veier) og offentlige bygg.
  • påbegynte eller ferdigstilte prosjekter.
  • gjeldssanering eller generelle driftstilskudd til bedrifter
  • kjøp/investering i aksjer eller eierandeler i foretak eller virksomheter.

Det må vises varsomhet med å gi støtte til nyetableringer av detaljhandel og annen servicevirksomhet dersom dette medfører konkurransevridning mellom bedrifter.