Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Områdeplan for Orderudjordet

Publisert 29.06.2017

SNF har i sitt høringssvar kommet med flere kommentarer til kommunens forslag til områdeplan. Her er brevet:

 Sørum kommune

Postboks 113
1921 Sørumsand
 
 
Sørumsand, 13. juni 2017
 
 
Høringssvar Områdeplan for Orderudjordet
Sørum Næringsforum har mottatt forslaget til områdeplan for Orderudjordet. Vi har følgende kommentarer:
 
Orderudjordet var opprinnelig avsatt til næringsområde, men ble omregulert til bolig. SNF støttet omreguleringen, forutsatt at et nytt næringsområde som erstatning kom fort på plass. SNF er kjent med at kommunen arbeider med å få dette på plass, men arbeidet så langt har vært resultatløst og må derfor etter vår mening intensiveres. Mangel på næringsområde på eller i umiddelbar nærhet av kommunens administrasjonssenter, hindrer utviklingen av Sørumsand, ikke minst når det gjelder næringsliv og utvikling av arbeidsplasser.
 
Områdeplanen legger til rette for en massiv utbygging av Orderudjordet. Denne må etter SNFs mening sees i sammenheng med utbyggingen av Fossumjordet. Begge områder vil, når de er bygd ut, generere trafikk til og fra sentrum. Både G/S-veg og bru over jernbanen må derfor etableres helst før, og i hvert fall, parallelt med utvikling av områdene for lette tilgjengeligheten til sentrum.
 
SNF registrerer at jordvernet må vike fordi nærhet til jernbanestasjonen klassifiseres som viktigere enn dyrket mark. Dette skyldes åpenbart at kommunen uten videre følger føringer som er gitt og som medfører nedbygging av god matjord. Kommunen bør etter vår mening bruke føringene til å legge press på Bane Nor med sikte på å få dem til å bygge en overgangsbro over jernbanen, fordi infrastrukturen til boligfeltet etter vår mening må være på plass før utbygging starter.
 
Størstedelen av det aktuelle området opplyses å være uregulert. Arealet foreslås i kommuneplanen for 2015 – 2027 regulert til boligformål, nærmere bestemt til blokkbebyggelse/leilighetsbygg med 3 til 8 etasjer, til kjøreveg og gang- og sykkelveg. Maksimalt bebyggbart areal er 45 % og en områdeutnyttelse er på minimum 80 %.  Etter vår mening er det for høyt, og vi mener føringer som er gitt, ikke automatisk bør følges, men vurderes kritisk ut fra lokale forhold.
 
Deler av gang- og sykkelvegen skal bli kjørbar og fungere som beredskapsveg ved stengt adkomst til området. Den skal ellers være stengt for trafikk. Det er fornuftig at det etableres beredskapsveg. Det mangler Sørumsand i dag.
 
En ny kjøreveg skal være adkomstveg for ny bebyggelse på̊ Orderudjordet og for Sørumsand næringspark. Den er viktig og bør komme fort.
 
SNF merker seg at Rådmannen er negativ til næringsvirksomhet på området. Det sies at ”Området er utenfor sentrumskjernen og dersom en åpner opp for næring her vil det være i konflikt med målet om å få et definert handelssentrum på̊ nordsiden av jernbanen. Det bør derfor ikke reguleres til næring her”.
 
Dette er SNF uenig i. Etter vår mening bør visse typer næringsaktivitet godkjennes, for eksempel kontor og kafédrift. Ikke minst fordi det legges opp ”at bebyggelsen skal tilstrebes utformet med kvartalsstruktur og at det skal etableres gjennomgående gangsoner gjennom boligfeltet”. Med store blokker som leilighetsbygg vil dette få ”bypreg” med større park- og friarealer.
 
I saksframlegget sies det også at det skal være minst et felles parkområde, med torg, for hele boligfeltet. SNF forutsetter derfor at det i tilknytning til slike parkområder også kan etableres kafeer eller kiosk, slik at de som bruker parken, slipper å måtte forlate stedet hvis de ønsker en kopp kaffe eller lignende. Derfor foreslår SNF at det legges til rette for noe næringsvirksomhet i de to første etasjene, for eksempel til kontor og serveringsvirksomhet i tilknytning til parkanleggene.
Sørumsand har for lite næringsareal til både forretninger og kontorer. Mangel på slike vil bli enda tydeligere etter som befolkningen øker. SNF mener det er for passivt å si at ”Dersom situasjonen har endret seg betraktelig når området skal detaljreguleres kan dette vurderes på̊ nytt”.
Rådmannens anbefaling om at dette ikke er et videre tema i områdereguleringen for Orderudjordet, er etter vår mening gal og bør således ikke tas til følge. I stedet bør vedtaket fra november 2015 om at ”Det vurderes lagt til rette for næringsvirksomhet i 1. etasje” følges opp. I tillegg bør næring tillates i 2. etasje. Den planen som nå legges, vil binde området for mange år fremover. Også dette tilsier at rådmannens innstilling ikke bør følges.

Det sies i saksframlegget at ”Utnyttelse av området og krav til antall, andel og kvalitet på̊ uteoppholdsarealer og lekeplasser er satt for å sikre en utnyttelse som er høy nok i dette sentrumsnære området, men som ikke går på̊ bekostning av trivsel og bokvalitet”.
 
Trivsel og bokvalitet er  ikke bare knyttet til uteoppholdsarealer og lekeplasser. Behovet for slike er ulikt alt etter hvilke aldersgrupper som bor der. Kommunen bør derfor ikke fastsette rammer for utbygging som vil begrense attraktiviteten av de boliger som bygges. Det bygges allerede et stort antall blokker og  leiligheter på Sørumsand, og derfor bør det vurderes om det vil være mer hensiktsmessig med flere rekkehus og eneboliger. Leiligheter i blokker på minimum 3 og maksimum 8 etasjer og gjennomsnittlig etasjehøyde 5 med gjennomsnittsstørrelse på leilighetene på 75 kvm, er neppe de mest attraktive for familier med barn. Antall boliger bør derfor vurderes redusert.
 
SNF registrerer at ”bebyggelsen skal tilstrebes utformet med kvartalsstruktur og at det skal etableres gjennomgående gangsoner gjennom boligfeltet”. Som nevnt må dette tolkes til at det skal bli en bystruktur på området. Etter SNFs mening bør man tilstrebe en struktur og organisering som blir en naturlig forlengelse av området mot sør der det er etablert bebyggelse.
 
SNF registrerer at  ”Parkering til boliger skal sikres i p-kjeller eller felles p-hus, med 1 parkeringsplass per leilighet i p-hus, 0,2 plasser til gjesteparkering kan tillates på̊ bakkeplan”. Det er riktig å etablere parkering i kjeller, men egne  parkeringshus med fellesparkering bør unngås. Parkeringsnormen for gjesteparkering er også klart for liten. En slik norm er til hinder for besøk. Det er urealistisk å tro at gjester ikke skal komme med egen bil. Den foreslåtte normen vil være til hinder for sosial omgang. Bare 2 sykkelparkeringer per boenhet er også for lite. En gjennomsnitts småbarnsfamilie vil ofte trenge minst 4.
 
SNF registrerer at  kommunen har ansvar for å finansiere gang- og sykkelveg fra Sørumsand til Monsrudvegen. Denne bør bygges så snart som mulig. Når det gjøres, vil området bli mer attraktivt.
 
 
Vennlig hilsen
Sørum Næringsforum
Gunnar Apeland
Daglig leder