Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

SNF-dagen 2014

Publisert 26.11.2014

SNF-dagen ble nyttig på mange måter. Det var en fin anledning for næringslivet og kommunens politikere og adminiastrasjon å møtes, og det ble noen timer med faglig påfyll. I år ga programmet både anledning til å se bakover for å trekke linjene til dagens situasjon, og det ble anledning til å angi en retning av vegen videre.

 
Sørum kommunes næringskonsulent, Benny A Johansen, og kommunens varaordfører Ivar Egeberg hadde begge innlegg om dette. Benny A Johansen fortalte om arbeidet med kommunens næringsstrategi. Ivar Egeberg, som avsluttet konferansen, holdt et innlegg basert på 4 sentrale stikkord for det videre arbeid med næringsutvikling: Samarbeid – mellom politikere og næringsliv og offentlig og privat sektor, Infrastruktur – ny Glommakryssing, utbedring av Kongsvingerbanen og fiber i hele kommunen for å sikre god tilgjengelighet av elektroniske tjenester, Areal – en arealpolitikk med et langsiktig perspektiv, med tilgang på gode, byggeklare næringsarealer, og sist, men ikke minst, en førsteklasses kommunal service overfor næringslivet.
 
Ivar Egeberg presiserte også betydningen av Sørum Næringsutvikling som en viktig samarbeidsarena. Her møttes næringslivet og politikerne for å få fram ideer til tiltak som kan gjøre Sørum kommune til en god næringslivskommune.
 
Resultater fra NHOs kåringer:
 
Sørum kommune oppfattes som næringsvennlig i kommunekåringen, men her en middelmådig plassering i årets nærings NM.
 
- Det er jo først og fremst positivt at politikere og kommunale ledere er opptatt av å tiltrekke seg flere bedrifter og gi gode rammevilkår. Det lover godt for næringslivet. Utfordringen er å finne effektive virkemidler får å stimulere til ny næringsetablering, uttalte regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus på SNF-dagen i Sørum i midten av november.
–Nærhet til marked, leverandører, kompetent arbeidskraft, rimelige og egnede lokaler er avgjørende variabler når bedrifter skal velge sted å etablere seg. Og siden Oslo og Akershus fungerer som ett bo- og arbeidsmarked; er det mange steder som er egner for næringsetablering. Spesielt nevnte hun at det er en tydeligere trend siste årene: Bedriftene vil være der alle andre er. Det skjer oppblomstring av ulike klynger, nettverk og cluster i regionen.
 
Høyt rangert
I den ferske kommunekåringen rangeres Sørum blant landets mest næringsvennlige kommuner, med en sterk 23.plass av 428 kommuner. NHOs KommuneNM 2014 måler norske kommuners vekstkraft og attraktivitet for næringslivet. I KommuneNM regnes Sørum som en del av Osloregionen, og ikke en egen Nedre Romerike-region, og Osloregionen er også som helhet den regionen som kommer aller best ut i denne kåringen. Indikatorene i KommuneNM viser at sammenslåing av kommuner i større enheter kan gi gevinster for næringslivet.
 
Nærheten til både Oslo, E6 og hovedflyplassen bidrar til at det ligger godt til rette for næringsvirksomhet i Sørum kommune. Dette er noe kommunens politikkere bør dra nytte av, ved å føre en mest mulig næringsvennlig politikk, forenkle byråkratiet og arbeide for større og enda mer vekstkraftige kommuner, for å slik kunne utnytte potensialet til det fulle.
Middelmådig plassering i NæringsNM
NHOs NæringsNM rangerer kommunene etter hvor næringslivet gjør det best. Rangeringen er basert på kommunens næringsliv med hensyn på vekst og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets relative størrelse.
 
Sørum kommune kom middelmådig ut på årets NæringsNM. Kommunen havner på 268. plass av totalt 428 kommuner som er med, altså litt under middels  Regionen som kommunen er en del av, Nedre Romerike, kommer på sin side på 30. plass av i alt 83 regioner i undersøkelsen. Særlig bra gjør regionen det innen antall nyetableringer i næringslivet.
 
NHOs NæringsNM måler og sammenligner næringsutviklingen i norske kommuners og fylker basert på bedriftenes vekst, lønnsomhet, nyetablering og størrelse. Rangeringen gir utrykk for hvilke steder næringslivet gjør det best. Det er totalt 428 kommuner med i NæringsNM.
 
Kommunen spiller en viktig rolle som vertskap og tilrettelegger for et lønnsomt næringsliv. Det innebærer å kontinuerlig jobbe med å redusere skjemavelde og saksbehandlingstider, samt å holde kommunale skatter og avgifter nede.
 
- Akkurat som innbyggere flest, trenger også bedriftene en kommune som bidrar til å gjøre hverdagen enklere, presiserte Nina Solli og mente kommunen må snu tenkingen fra å være opptatt av hvordan tiltrekke seg flest bedrifter til å tenke mer som en bo effektive bo- og arbeidsregion. Det er kapasitet i transportsystemet og knapphet på areal som skaper utfordringer. Desto viktigere er det å legge forholdene til rette for ett velfungerende bo og arbeidsmarked.
 
Befolkningsvekst og mobilitet utfordrer
Siden 1960-tallet har Norges befolkning økt med nærmere 1,5 millioner. Veksten har vært klart størst i og rundt de største byene. Utviklingstrekkene har vært særlig markert fra 2000-tallet. Tall fra SSB indikerer at veksten vil vedvare og sannsynligvis forsterkes i de nærmere årene. Konsekvensen er at en stadig større andel av befolkningen bor i byer og tettsteder, og at disse vokser i areal (regionforstørring).
 
Ulike regionene har også blitt mer og mer integrerte gjennom pendling og mobilitet. Tall for integrasjon, som baserer seg på pendling og sysselsetting, viser at de største byene er tett integrerte med stor antall omkringliggende steder.
 
Kompetanse blir et stadig viktigere fortrinn. Både arbeidstakere og arbeidsgivere trekkes mot større bo- og arbeidsmarkedsregioner. Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner øker kompetansetilfanget og bedrer samsvaret i arbeidsmarkedet mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse. Nærhet mellom virksomheter og ulike aktører innenfor disse markedene bidrar til innovasjon og nyskaping. Samling av kunnskapsintensive miljøer kan bidra til å forsterke dette. Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner bidrar også til god spredning av ideer.
 
Både Sørum kommune og Nedre Romerike som helhet er på mange måter en del av Stor-Oslo. Dette gjør det vanskeligere å trekke klare grenser mellom regionene i dag enn tidligere. Hovedpoenget er at de store by-regionene og deres omland vokser raskt. Oslo-området ligger i Europa-toppen for årlig befolkningsvekst. Her  finner vi den høyeste mobiliteten av folk og bedrifter på tvers av kommunegrenser. Presset på arealer til bolig og næring er stort og behovet for mer effektive transportsystemer og annen infrastruktur er formidabelt. SSBs forventede vekstprognoser den neste 20-åresperioden, viser at både Sørum kommune og regionen som helhet kan vente en befolkningsutvikling godt over landsgjennomsnittet. Dette vil skape både muligheter og utfordringer for kommunen.
Det er to hovedutfordringer for norsk nærings- og arbeidsliv, konkluderte Nina Solli.
 
  1. Vi må ha et vekstkraftig næringsliv som kan skape verdier.
  2. Vi må ha flest mulig i arbeid.
  
Bedriftssamarbeid skaper utvikling
Salgssjef Steinar Gravås tok utgangspunkt i Sørum Næringsutvikling sitt ønske om næringsutvikling i Sørum. Han så på utfordringer som krever  utvikling og tilpasning, og brukte eksempler fra egen jobb og kontakt med andre for å klargjøre at det er muligheter for Sørum. Han ga uttrykk for at Sørum Næringsutvikling, SNU kan løfte næringsutviklingsarbeidet og samspillet med de næringsdrivende i Sørum, men det er noen utfordringer som krever  utvikling og tilpasning, bl.a. produktutvikling (nye krav), kompetanse, synlighet  - markedsadgang og seriøsitet, dvs kvalitet og dokumentasjon.
 
Av egen erfaring fra arbeid inn mot olje- og gassbransjen nevnte han samarbeid med underleverandører. Det hadde gitt synergieffekter, produktutvikling – nye produkter/modifiserte produkter og nye kundekontakter gjennom referanser og oppfølging.
 
Av egen erfaring med bedriftsnettverk nevnte han NOREPS ( Norwegian Emergency Preparedness System) med leveranser av produkter og tjenester til nødhjelpsmarkedet, og INTSOK  (Norwegian Oil and gas Partners) en medlemsorganisasjon for leverandørbedrifter.
 
Steinar Gravås nevnte flere eksempler på bedriftsklynger, bl.a. Subsea Valley i Asker og Bærum, GCE Node – 60 bedrifter  på Sørlandet, bedriftsklyngen BASEØRLAND og SmartWaterCluster i Leksvik som startet i 2012 og hadde nå allerede 30 bedrifter, hvorav 20 samarbeidspartnere med.
 
Han mente det var flere gode muligheter for oss. Spesielt pekte han på
       Håndverkcluster – med mål å utvikle landets mest seriøse håndverkpool
       Markedsutvikling
       Møte stadig økte/endrede kvalitetskrav (eks TEK15)
       Profesjonalisere tilbud/anbud/dokumentasjon
       Grønn vekst – bygge nettverk for bedrifter som satser fornybart/grønt;
       Allerede Grønt landbruk
       Bygge nettverk rundt kompetansemiljøene (AEV, Stena, Rainpower, Eureka- Kjellermiljøet)
 
Steinar Gravås ga uttrykk for at Sørum kommune burde bli oppfattet som kommunen som sto for en bærekraftig utvikling. Sørum Næringsforum er klar til å støtte bedrifter som vi bidra til å skape nettverk og næringsklynger, sa han og viste til hva fruktdyrker Stein Harald Hjeltnes, Frukt og Bær i Sogn har sagt om bedriftssamarbeid: «Klyngen har vist seg å være enormt viktig for oss. Bedriftene blir tryggere på hverandre, de kjenner hverandres kapasiteter og evner og får et nettverk å spille på. Vi kan diskutere saker som økonomisystemer, nye teknologier o.l. Uten klyngen ville flere jobbet mer for seg selv og hatt en vanskeligere inngang i arbeidet sitt»
 
Sørum profileres i hele Norge
-Vi reklamerer for Sørum både i hele Norge og resten av Skandinavia, sa lastebileier Harry Nilsen i sitt innlegg. Bilene med firmalogoen Sørum Transport godt synlig på både trekkvogn og hengere gjør bedriftens virksomhet godt kjent over hele landet.
 
Harry Nilsen ga uttrykk for at det var viktig for alle bedriftene i Sørum at kommunen gjorde sine innkjøp lokalt, at det var god infrastruktur over hele kommunen slik at bedriftene får råvarer inn og sine produkter ut. Han betonte også verdien av å ha tilgjengelige næringsarealer for utvikling og nyetableringer. Lokalt samarbeid slik at ressursene kan utnyttes, ser han positivt på og selv har han et mangeårig samarbeidsforhold til Hey’di en av de større bedriftene på Ausen som benytter seg av hans tjenester.
 

Som lokal næringslivsleder betonte han også verdien av å skape et lokalt forum der man kan utvikle ideer og samarbeidsrelasjoner.