Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Lokalisering av barnehager

Publisert 25.06.2013

 I forbindelse med behandlingen av ny barnehage på Fjuk i Blaker, sendte SNF brev til kommunen og påpekte viktigheten av lokalisering av barnehager. De bør ikke plasseres slik at det kan oppstå konflikt mellom beboere og næringsliv, sier SNF.

 Brevet som ble sendt 6. juni, lyder:

Sørum kommune
Postboks 113,
 
1921 Sørumsand
Sørumsand, 6. juni 2013
Ny barnehage i Blaker
Onsdag 5. januar kunne vi i Indre Akershus Blad lese at eier av Hoppensprett AS ”har stor tro på at politikerne gir sin tilslutning til ny barnehage på Fjuk”. Han viser til at det i følge avisa er ”ønskelig med en privat barnehage på Fjuk – og det er ikke minst behov for en”.
 
Sørum Næringsforum ser positivt på at kommunen legger til rette for god barnehagedekning. Ikke minst er det viktig å ha et langsiktig perspektiv på utbygging av så viktige servicefunksjoner og lokalisere dem på steder der det er eller i fremtiden vil komme enda flere familier med barnehagebehov.
 
SNF blir imidlertid betenkt på plasseringen av den barnehagen som nå planlegges. I følge avisa har Hoppensprett AS allerede inngått avtale med grunneier Nils Christian Halvorsrud om areal til barnehagen som skal ligge ”bak den gamle betongfabrikken på Fjuk”, et område som i kommuneplanen er avsatt til bebyggelse, i følge avisa. Dette området er nabo til et næringsareal.
 
SNF er opptatt av at kommunen har tilgjengelige og byggeklare næringsområder, og at disse områdene er attraktive for bedriftsetablering og næringsutvikling. Etter vårt syn vil lokalisering av en barnehage inntil et næringsområde gjøre dette siste mindre attraktivt, og vi ber derfor om at dette momentet tas hensyn til når saken behandles. Dessverre har vi i kommunen eksempler på at det lett oppstår konflikter med enkeltpersoner eller grupper som mener at næringsaktivitet er til sjenanse. Det er nok å peke på tilførselsvegen til Ausenfjellet og boligområdet inntil denne, som eksempel. Etter vår mening bør en barnehage og et boligområde ikke legges tett inntil et næringsområde hvor det skal kunne forekomme for eksempel støyende aktivitet uten at omgivelsene forstyrres.
 
SNF har ingenting i mot at det etableres barnehage på Fjuk, men vi vil frarå å legge den inntil et næringsområde som er tiltenkt verdiskapende virksomhet. Hvis det skal bygges barnehage på Fjuk, bør den plasseres et sted som brukerne opplever som både risikofritt og miljømessig positivt.
 
Vennlig hilsen
Sørum Næringsforum
 
Gunnar Apeland
Daglig leder