Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Gode muligheter, men mange uløste oppgaver

Publisert 25.06.2013

 SNF har sendt brev til kommunen med kommentarer til rådmannens forslag til økonomiplan for 2014-2017. Næringsforumet har pekt på flere forhold som er viktige for næringslivet

 Brevet som er datert 5. juni,  til kommunen lyder:

Uttalelse økonomiplanen 2014-2017

Sørum Næringsforum ønsker å gi noen kommentarer til rådmannens forslag til økonomiplan for 2014 – 2017.
 
Til SWOT-analysen
SNF registrerer at kommunen selv anser at den har et forbedringspotensial bl.a. på intern kommunikasjonskultur, rekruttering av ny og å beholde eksisterende kompetent arbeidskraft, samt samhandling på tvers. Dette er en riktig påpekning. For kort tid siden ble vi bedt om å komme med kommentarer til forslag til omdømme- og kommunikasjonsstrategi. Det har vi gjort. Forhåpentlig vil den ferdige strategien bidra til forbedring på disse områdene, noe vi mener er en fordel.
 
Under ”Muligheter” sies det bl.a. at ”Næringsutvikling og regionutvikling” betraktes som en mulighet. Kommunens lokalisering og det faktum at den er en attraktiv tilflyttingskommune, tilsier at dette er  riktig. SNF er imidlertid redd for at mangel på byggeklare næringsområder og tilfredsstillende infrastruktur gjør at dette bare en teoretisk mulighet.  Vi påpekte også disse forholdene i vår uttalelse datert 7. juni 2012 til forrige økonomiplan.
 
Under “Sterke sider” er nevnt ”Velholdte kommunale bygg og veier”. Etter vår mening fremstår for mange av de kommunale vegene, ikke minst G/S-veger, i en dårlig standard. Det er for øvrig bare et par år siden det ble konstatert et stort vedlikeholdsetterslep på de kommunale vegene. Ekstra midler ble bevilget, men fortsatt er det etter vår mening mangler som må fjernes før vegene kan betraktes som ”velholdte”.  Vi stiller oss derfor undrende til at kommunale veger fremstilles som velholdte og er nevnt under ”Sterke sider”.
 
Strategiske mål 2014 -2017         
Å legge til rette for næringsetableringer og boliger er satt opp som et strategisk mål. SNF er tilfreds med at kommunen har dette som et strategisk mål og at disse områdene sees i sammenheng. Etter vår mening er det imidlertid viktig å utvikle byggeklare næringsarealer hvis man skal få nyetableringer.                                                                                                                                                                                                         
 
Når det gjelder boligområder, vil vi peke på at det er nødvendig å kunne tilby forskjellige typer boligområder. Fortetting er viktig og nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Derfor må kommunen også planlegge nye, varierte områder for eneboliger av forskjellig type og størrelse.
 
Areal er også et tema for SNU, og vi har tillit til at SNU vil fremme forslag som kan bidra til at kommunen kan bli mer attraktiv for nyetableringer.
 
SNF har tidligere pekt på at kommunens servicenivå må forbedres. Rask saksbehandling, god hjelp og en positiv holdning som gjør at den som henvender seg får en følelse av å være velkommen, kan være avgjørende for å få nye bedrifter etablert i kommunen. SNF registrerer med en viss bekymring signalene om at saksbehandlingen på private planer vil øke fordi ressursene blir prioritert til overordnet planlegging. Samtidig sies det at ”Avdelingen ble styrket med ett årsverk med halvårsvirkning i 2012 (nestleder med analysekompetanse), og ett årsverk med halvårsvirkning fra 2013”. Dette bør etter vår mening tilsi at saksbehandlingen ikke skal øke. Dersom det skjer, til tross for flere ansatte, er det behov for en grundig analyse for å finne om noe og i tilfelle hva som er feil. Vi er redde for konsekvensene dersom servicenivået i kommunen blir dårligere. Sørum kommune må ha et høyt servicenivå og være i stand til å  betjene kommunens innbyggere og næringsdrivende som trenger kommunale tjenester.
 
“Jakten på de 22 og en halv”
Vi registrerer at kommunen etablerer et eget prosjekt for å fokusere på innsparing og effektivisering. Det tror vi er klokt. I en så stor organisasjon som Sørum kommune vil det alltid være rom for innsparinger. Vi forutsetter at prosjektet omfatter alle, også de kommunale foretakene. Etter vår mening bør man i større grad stille seg spørsmålet om en oppgave må løses i egen kommunal regi, om den kan kuttes ut eller settes bort til andre. Å leie inn private til å utføre oppgaver fremfor å utføre dem i egen regi, bør alltid vurderes. Ett område hvor dette kan være aktuelt, er å sette ut mer av vedlikeholdet på infrastruktur. Dermed kan man for eksempel unngå å investere i maskinelt utstyr som må være i drift i mange timer for å være lønnsomt. Eksempler på slikt utstyr er lastebiler, veghøvler og andre store maskiner/utstyr.
Kommunens utfordringer
Rådmannen peker på at ” Hovedutfordringen er å hente ut det forventede potensial for mer strategisk, langsiktig og utviklingsrettet fokus på kommunens kultur-, nærings- og samfunnsoppgaver.”  SNF antar at det her primært siktes til de forventninger som politikerne har. At det kan bli vanskelig, er lett å forstå. Imidlertid har også befolkningen og kommunens egne ansatte forventninger. Disse gruppers forventninger er sannsynligvis så forskjellige at de vanskelig kan imøtekommes. Det er derfor viktig at forventningene klargjøres og kommuniseres slik at resultatene de enkelte grupper oppnår, kan realisere det totale potensialet man mener finnes. SNF er enig i at det ligger muligheter i å samarbeide med lag, foreninger og frivilligheten. Men også her må forventningene hos de som samarbeider, være avklaret før man kan få resultater.
I planen sies det at ” En næringsstrategi og en kulturstrategi skal utformes i planperioden”, og det vises til næringsprosjektet som er opprettet og at dette blir trukket med i utviklingen av næringsstrategien. SNF støtter dette og forutsetter at kommunen også legger inn ressurser og legger forholdene til rette slik at den kan bli attraktiv for næringslivet.
 
Klima- og miljøplanen
SNF beklager at klima og miljøplanen ikke kan revideres fordi det ikke er ”funnet rom for dedikerte midler til klimaarbeidet i økonomiplanperioden”.
 
SNF mener dette er uheldig både fordi klima og miljøplanen som en 1. generasjonsplan bør revideres for å komme på høyde med nye lovkrav, og fordi kommunen står overfor store investeringer og utbygginger. Hvis disse foretas i henhold til nye krav og ny kunnskap, vil det bl.a. bidra til lavere driftskostnader. En ny, revidert plan ville vært til stor hjelp og vise at kommunen mener alvor med utsagnet å være en grønn kommune.
SNF peker også på at klima og miljø behandles av en egen fokusgruppe i SNU. Denne gruppen har store ambisjoner og det vil være tilnærmet meningsløst å fortsette med en 1. generasjonsplan helt fram til 2017.
 
 
 
Vennlig hilsen
Sørum Næringsforum
Gunnar Apeland