Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Omfattende virksomhet i 2012

Publisert 03.04.2013


Beretningen som styret la fram på generalforsamlingen i mars viste at Sørum Næringsforum har lagt bak seg et aktivt år. Nytt styremedlem er Torill Dølerud Bekkestad som erstatter Birgit N Engebretsen som valgte å gå ut av styret.


Generalforsamlingen som ble ledet av styreleder Per Hellne, inneholdt også et foredrag av leder i Sørum Bondelag, Terje Fossen-Hellesjø. Han var invitert til å holde foredrag om matproduksjon i Sørum.

 
Stor lokal matproduksjon
I sitt foredrag med tittelen ”Hva betyr landbruket for Sørum?” viste Fossen-Hellesjø til at landbruksarealene i Sørum utgjør 36 % av totalarealet for kommunen. Fulldyrket jord utgjør 69700 dekar og innmarksbeite 2500 dekar. Vi har 465 landbrukseiendommer og 207 aktive foretak innen landbruket. Gjennomsnittsareal pr foretak er ca 350 dekar, noe som er dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Bortimot 40 % er bakkeplanert.
Av totalarealet brukes 82 % til korndyrking og 15 % til gress. 850 dekar brukes til potetdyrking, 100 dekar til frukt og bær og 5 dekar til grønnsaker.
 
Sørums bønder driver også stor økologisk produksjon, vesentlig mer enn ellers i landet. Kyllingproduksjonen i Sørum er også stor, det samme er eggproduksjon, melk og kjøttproduksjon av både storfe og gris.
 
Verdiskapingen i landbruket er betydelig. Av enkeltproduktene står korn for ca. 55 mill. kroner, storfekjøtt for 19 mill. kroner, melk 18 mill. kroner og slaktet gris 5,5 mill. kroner. Salgsinntektene totalt utgjør minst 125 mill. kroner, sannsynligvis over 200 mill. kroner, og de statlige tilskuddsordningene utgjør ca. 40 millioner kroner.
 
Flere bønder har spesialisert seg på enkeltprodukter, for eksempel purkeringen Raumartoppen AS og Sulerud Gård med sine potetprodukter. Interessen for tilleggsprodukter som ”inn på tunet” og gårdsbutikk og turisme er økende.
 
Samlet sett er landbruket en av de største næringene i kommunen.
 
Formalitetene raskt unnagjort
Etter foredraget  som generalforsamlingen ble innledet med, fortsatte behandlingen av de resterende generalforsamlingssakene.
 
Styreleder Per Hellne ble enstemmig valgt til dirigent, Gunnar Apeland ble valgt som møtesekretær og til å skrive under protokollen ble Steinar Gravås og Dag Kjensjord enstemmig valgt.
 
Styrets beretning var sendt ut og den ble enstemmig godkjent. Styreleder ga også informasjon om endringen i samarbeidsprosjektet med kommunen. Styret i SNF har besluttet at SNF skal fortsette samarbeidet i både grupper og styringsgruppe. SNF-styret forutsatte imidlertid at eventuell deltakelse av SNFs administrasjon skal skje med bakgrunn i konkret henvendelse og tjenester som utføres skal kompenseres økonomisk.
 
Også regnskapet ble enstemmig godkjent og revisors beretning  som ble lest opp, ble tatt til etterretning.
 
Etter forslag fra styret besluttet generalforsamlingen at kontingenten for 2014 beholdes uendret.
 
Daglig leder redegjorde for endringen i budsjettet som styret hadde foretatt etter at sekretariatet for SNU er flyttet. Han viste også til arbeidsplan som var sendt ut. Det er viktig å registrere at medlemsrettede aktiviteter beholdes uendret. Styret vil aktivt arbeide for å øke inntektene for å kompensere for bortfallet.
 
Både budsjett og arbeidsplan for 2013 ble enstemmig godkjent.
 
Valgene ble også raskt unnagjort, ikke minst fordi valgkomiteen som besto av Sverre Ingjer, Odd Svendsen og Harry Nilsen, hadde gjort et godt arbeid.
 
Per Hellne, Hellne Eiendom AS, ble enstemmig valgt til ny styreleder for 1 år, og
styremedlem Ole Edward Hagen, Advokatene Hagen & Tønsberg, ble gjenvalg for 2 år
Torild D. Bekkestad, T & B Hansen Installasjon AS, ble valgt til nytt styremedlem for 2 år etter Birgit N Engebretsen, som valgte å gå ut av styret.
Alle varamedlemmene, Trond Underhaug, Meierigaarden Kro og Selskapslokaler AS,
Øyvind Homb, Ø Homb Blikkenslagerverksted AS, og Bjørn Tore Gjestad, Maxbo Sørumsand Bygg AS,   ble enstemmig gjenvalgt for 1 år.
 
WIFO Revisjon AS Aurskog ble enstemmig gjenvalgt som revisor for SNF. Også valgkomiteen med Sverre Ingjer, Blaker Regnskapskontor A/S, Odd Svendsen, Sørumsand Skotøyforretning og Harry Nilsen, Sørum Transport AS ble gjenvalgt for 1 år.
 
Etter gjennomgang og behandling av generalforsamlingssakene ba styreleder om synspunkter og ideer til forumets videre arbeid. Flere nevnte at forumet var en viktig møteplass som kunne tilby kurs, bl.a. for etablerere, servicekurs med mer. SNF måtte søke å ha virksomhet i hele kommunen og sette søkelys på at man bør unngå å bygge ned matjord. Det er viktig å få til et samspill mellom næringene i kommunen.
 
Avslutningsvis takket styreleder Per Hellne Birgit N Engebretsen for arbeidet i styret og ønsket nytt styremedlem velkommen. Han takket også for tilliten ved valget og for fremmøtet.