Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Interessant og lærerik dag

Publisert 29.11.2012

Programmet på SNF-dagen 2012 var interessant, spennende og lærerikt. Og at Innovasjon Norge valgte å dele ut Bygdeutviklingsprisen for Akershus på konferansen, satte en ekstra spiss på arrangementet. Det viser tilbakemeldingene SNF har fått etter årets SNF-dag som samlet rundt 60 deltakere. 

 Sørum 2040 var satt som tema for dagen som hadde som mål å skape en nyttig møteplass for kommunen og næringslivet i Sørum og få del i og lære av andres utviklingssuksesser. Bl.a. derfor var ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen invitert. Mange savnet imidlertid flere fra næringslivet. For det som vil skje i Sørum i de kommende år, kommer til å berøre næringslivet på flere måter. Det slo også SNFs styreleder, Per Hellne, fast da han ønsket velkommen.

 
Slipp utbyggere til – de sitter ofte med nøkkelen var temaet som utbygger og investor Per Berg hadde fått. Gjennom en rekke eksempler viste han utviklingsprosjekter hans firma har stått for både i Sørum og andre kommuner. Hans råd til kommunen var at kommunen måtte ta seg av den overordnede planlegging og overlate detaljplanlegging til utbygger, som tok risikoen ved utbyggingen. En slik måte å planlegge på skaper en vinn-vinn situasjon for både kommunen og utbyggeren, sa Per Berg.
 
Dr. ing. Svein Haagenrud snakket om Fremtidens byer og tettsteder – hvordan gjøre dem bærekraftige? Han viste til kommunens investeringsplaner og poengterte at det var viktig at Sørum kommune bygde morgendagens bygninger etter morgendagens krav. Det vil lønne seg, sa han og viste til at driftskostnadene over tid ville bli vesentlig lavere hvis det ble brukt moderne materialer og teknikker.
 
Fra Statistisk Sentralbyrå kom seniorforsker Helge Brunborg. Sørum vil få sterk økning i folketallet i årene fremover og derfor hadde SNF stilt ham spørsmålet Hvem og hvor mange bor i Sørum i 2040?  Og han bekreftet at Sørum vil få en sterk befolkningsvekst. Fra vel 16 000 innbyggere nå til bortimot 35 000 i 2040 var ett av scenariene han la fram.
 
Drammen kommune er kanskje den kommune i landet som kan vise til den beste byutvikling gjennom tidene. SNF hadde invitert ordfører Tore Opdal Hansen i Drammen til å komme i håp om at vi i Sørum kunne lære noe. Vi tenkte langsiktig og satset  var tittelen på hans foredrag. Og han ga en rekke gode tips. Bl.a. at det var viktig med tverrpolitisk enighet, å tenke langsiktig og å samarbeide med de beste. Dessuten, sa han, byutvikling koster. Derfor er det viktig å holde fast på målene og ha et langsiktig perspektiv.
     
Sørums varaordfører, Ivar Egeberg, slo i sitt foredrag fast at kommunen kunne håndtere befolkningsveksten.  I foredraget med tittelen Hvor skal de bo, har vi plass til dem?  gikk han gjennom flere alternative steder som er aktuelle for nye boliger. Han slo også fast at mange vil få plass hvis kommunen går for en fortettingsstrategi.
 
På SNF-dagen deltok også TNS-Gallup og redegjorde for tettstedsundersøkelsen som SNF har fått gjennomført. Både Sørumsand og Frogner vil kunne bli to vellykkede småbyer, men det må tas noen grep. Og noen av de grepene er omtalt i undersøkelsen og ble lagt fram av seniorkonsulentene Sjur Egstad og Håkon Korsgård, begge fra TNS Gallup.
 
Som nest siste post på programmet var Sørums politiske partier  gitt anledning til å komme med sine tiltakslister for å gjøre Sørum til en bedre kommune.  Alle partiene er opptatt av veksten som vil komme, men hva de vil satse på, er forskjellig. Skole, infrastruktur, boligområder, tettstedsutvikling, kultur og næringsutvikling er noen av stikkordene etter deres presentasjoner som i all hovedsak var på et generelt nivå.
 
Som avslutning på SNF-dagen holdt ordfører Are Tomasgard et visjonært og artig innlegg med temaet Tenk om… – En visjon for Sørum i 2040.  I et tilbakeskuende perspektiv fordi han plasserte seg selv i 2040, beskrev han hvordan utviklingen hadde vært fra 2012. I 2040, sa han, er Sørum annerledes og Romerike annerledes. Da finner vi bl.a. at mange av de forslag som kom fram på en konferanse som Sørum Næringsforum holdt i november 2012, er realisert. Det viser at Sørums lokalpolitikere tenkte langsiktig og ofte på tvers av partigrensene.
 
Så gjenstår å se om lokalpolitikere og næringslivsfolk i Sørum klarer å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen i de kommende år. En ting er i hvert fall sikkert, det er mange utfordringer som må møtes.